Mgr. Petr Kos, Ph.D.

 


Pracovna
 


00 044 


387 774 860


E-mail
 


kos@ff.jcu.cz

Konzultační hodiny


viz Konzultační hodiny

Učební plány

Morfologie II

Lexikologie II

Fonetika angličtiny II

Syntax II

 

Mgr. Petr Kos, Ph.D., vystudoval učitelství anglického jazyka na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Doktorské studium anglického jazyka absolvoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Své studium zaměřil na lexikologii a obhájil disertační práci na téma Lingvistická analýza pojmenování ptáků v angličtině pod vedením prof. Jana Čermáka.

Angličtinu začal vyučovat na Fakultě managementu VŠE Praha v Jindřichově Hradci, později vyučoval na Teologické fakultě JU v ČB a od roku 1999 na Přírodovědecké fakultě JU v ČB, kde v letech 2001–2015 vedl oddělení jazyků. V rámci svého působení na PřF JU v ČB v roce 2008 odcestoval na jeden semestr na Georgia Southern University v USA, kde se zabýval didaktikou výuky akademického psaní. S oddělením jazyků PřF JU v ČB nadále externě spolupracuje a specializuje se na odborný styl v angličtině, idiomatický jazyk a akademické psaní. Každý semestr rovněž pořádá dvoudenní kurz akademického psaní na Jazykovém centru Univerzity Pardubice.

Na Ústavu anglistiky FF JU v ČB vyučuje anglickou morfologii, lexikologii a specializovaný jazykový seminář. Svůj výzkum zaměřuje na anglickou lexikologii, konkrétně na onomaziologické a kognitivní přístupy k slovotvorbě.


Mgr. Petr Kos, Ph.D., studied on the Teaching English as a Second Language programme at the Faculty of Education, University of South Bohemia in České Budějovice. He completed his Ph.D. studies of English philology at the Faculty of Arts, Charles University in Prague. He focused his studies on English lexicology and defended his dissertation thesis Bird Names in English:  A Linguistic Analysis under the supervision of Prof. Jan Čermák.

He first worked as an English lecturer at the Faculty of Management, University of Economics Prague, in Jindřichův Hradec. Later he worked at the Faculty of Theology and since 1999 at the Faculty of Science, University of South Bohemia in České Budějovice. Between the years 2001 and 2015, he was Head of the Language Department. In 2008, the Faculty of Science enabled him to study one semester at Georgia Southern University in the USA, where he focused on teaching the methodology of academic writing. He continues to cooperate with the Language Department, Faculty of Science, externally and focusing on scientific style, idiomatic language, and academic writing. Every semester, he also gives a two-day course of Argumentative Writing at the Language Centre, University of Pardubice.

At the Institute of English Studies, Faculty of Philosophy USB, he gives courses of English Morphology, Lexicology, and Specialized Language Seminar. He focuses his research on English lexicology, especially on onomasiological and cognitive approaches to word-formation.


◽ Publikační činnost

◽ Diplomové práce

◽ Bakalářské práce