Zkoušky z AJ pro neanglisty

Základní informace ke zkouškám UAN/AJ-B1, UAN/AJ-B2

 

 • Zkouška UAN/AJ-B1 či UAN/AJ-B2 se týká studentů-neanglistů, kteří v ní prokazují znalost angličtiny na předepsané úrovni B1, příp. B2 podle Společného evropského referenčního rámce (popis jednotlivých úrovní naleznete na tomto odkazu). Jazyková úroveň studentů je ověřována formou kombinované zkoušky, která testuje všechny základní řečové dovednosti: čtení s porozuměním, poslech s porozuměním, psaní a mluvení.
   

Ústav anglistiky FF JU pořádá v rámci přípravy ke zkouškám AJ-B1 a AJ-B2 přípravné kurzy pod zkratkou UAN/PCB1 a UAN/PCB2. V těchto kurzech se pracuje s vybranou učebnicí obecného jazyka, přičemž jsou pravidelně zařazovány i aktivity, které jsou součástí písemného testu u zkoušek AJ-B1 a AJ-B2. V akademickém roce 2019/2020 nejsou přípravné kurzy nabízeny.

Zkouška je rozdělena do dvou částí: písemné a ústní. V písemné části student prokazuje schopnost porozumět čtenému a mluvenému textu a doplňovat, příp. tvořit jazykové struktury na dané úrovni. V ústní části se testuje schopnost studenta reagovat na běžné konverzační otázky a tvořit jazykové struktury na předepsané úrovni, jakož i porozumět odbornému textu v anglickém jazyce. Student s úrovní AJ-B1 si připraví odborný text ze svého oboru v rozsahu 20 normostran, student s úrovní AJ-B2 pak v rozsahu 40 normostran. Vybraný text musí mít formu knižní publikace (úryvku, vybrané kapitoly) nebo článku (případně více článků na příbuzné téma) z odborného periodika (elektronického nebo tištěného) a musí se jednat o anglický originál, nikoliv o překlad původně jinojazyčného textu do angličtiny. Studenti si nejčastěji volí takové texty, které pak využijí při psaní bakalářských nebo diplomových prací.

Zkouška se skládá v jeden den. K ústní zkoušce postoupí pouze ten, kdo úspěšně složil část písemnou. Ve výjimečných případech je možné ústní část skládat v jiný den. Předpokladem je ovšem vážný důvod a předběžná domluva s garantem zkoušky. Pokud se student ke zkoušce nedostaví, neuspěl a musí ji skládat znovu.

Pokud student už absolvoval certifikovanou zkoušku předepsané úrovně, bude mu písemná část uznána po předložení originálu jazykového certifikátu, příp. jeho notářsky ověřené kopie. Uznány budou pouze certifikáty ne starší pěti let (tj. z let 2015 – 2020). V takovém případě bude student skládat pouze ústní část zkoušky.

V letním semestru 2019/ 2020 se z důvodu uzavření vysokých škol nebude konat informativní schůzka. Studenti mohou vybrané odborné texty zasílat ke schválení v elektronické podobě (v MS Word, .pdf nebo odkaz na webové stránky), nebo v případě tištěných monografií a článků stačí zaslat ukázkový scan nebo čitelné fotografie 3-5 stran na email aproskova@ff.jcu.cz nebo aproskova@email.cz.

Termíny zkoušek pro letní semestr budou upřesněny po opětovném zahájení výuky. Studenti si mohou v případě potřeby domluvit online konzultaci (přes Skype/ WhatApp) na emailu aproskova@ff.jcu.cz.   

 

AKTUÁLNÍ TERMÍNY:

Informační schůzka:

- viz info výše

 

Konzultace textů:

- viz info výše

 

Termíny zkoušek v LS AR 2019/2020:

- termíny budou zveřejněny

 

 

Kontakt na garanta zkoušky:

Mgr. Alena Prošková, Ph.D.

aproskova@ff.jcu.cz
pracovna 00 044


K přípravě na zkoušky doporučujeme tyto přípravné materiály:

 

Úroveň B1

 • PET Direct (CUP)
 • Objective PET (CUP)
 • Insight into PET (CUP)
 • Cambridge Exams Extra PET (CUP)
 • Cambridge Vocabulary for PET (CUP)
 • PET Masterclass (OUP)
 • PET Practice Tests Plus 1 (Pearson Longman)
 • Going for Gold Intermediate (Pearson Longman)
 • PET Practice Tests Plus 2 (Pearson Longman)
 • Ready for PET (Macmillan)
 • PET Testbuilder (Macmillan)
 • Destination B1. Grammar & Vocabulary (Macmillan)
   

→ UAN/AJ-B1 – vzorový test

 

Úroveň B2

 • Brook-Hart, G. (2008) Complete First Certificate. Second edition: Self-study Student's Book with CD-ROM. Cambridge: CUP.
 • Davies, P. and T. Falla (2011) FCE Result Revised. 2011 Edition: Student's Book with Audio CDs. Oxford: OUP.
 • Newbrook, J. and J. Wilson (2008) FCE Gold Plus. Student's Book. Harlow: Pearson Longman. Exam Preparation
 • Bourke, K. and A. Maris (2006) Test it, Fix it: Grammar for FCE. (upper-intermediate). Oxford: OUP.
 • Harrison, M. (2008) FCE Practice Tests for Updated Exam. 2008 Edition. Oxford: OUP.
 • Hashemi, L. and B. Thomas (2008) Cambridge Grammar for FCE. Cambridge: CUP.
 • Kenny, N. and L. Lugue-Mortimer (2008) Practice Tests Plus FCE New Edition. Student's Book with Key/CD-ROM Pack. Harlow: Pearson Longman.
 • May, P. (2010) First Certificate Trainer: Six Practice Tests with Answers and Audio CDs (with answers). Cambridge: CUP.
 • Official Examination Papers from University of Cambridge ESOL Examinations. Cambridge First
 • Certificate in English: Self-Study Pack (Student's book with answers and audio CD). Cambridge: CUP. University of Cambridge ESOL Examinations. First Certificate in English: Past exam papers published by UCLES.

Tyto materiály lze získat v Britském centru v Českých Budějovicích (Britské centrum, Krajinská 2, 370 01 České Budějovice, web: www.britskecentrum.cz). Tam je také možnost absolvovat tzv. Placement Test, který testuje Vaši připravenost ke zkoušce, příp. Vaši skutečnou úroveň. (Další info na www.oxfordenglishtesting.com).
 

→ UAN/AJ-B2 – vzorový test

→ UAN/AJ-B2 – answer sheet 

→ UAN/AJ-B2 – sample paper key