Zkoušky z AJ pro studenty doktorského studia

Základní informace ke zkouškám UAN/AJDA2, UAN/AJDB2

  • Zkouška UAN/AJDA2, UAN/AJDB2 je určena studentům doktorského studia z jiných ústavů FF JU, kteří v ní prokazují znalost angličtiny na předepsané úrovni A2, příp. B2 podle Společného evropského referenčního rámce (popis jednotlivých úrovní naleznete na tomto odkazu).
     

Ústav anglistiky FF JU pořádá v rámci přípravy ke zkoušce AJ-B2 přípravný kurz pod zkratkou UAN/PCB2. V tomto kurzu se pracuje s vybranou učebnicí obecného jazyka, přičemž jsou pravidelně zařazovány i aktivity, které jsou součástí písemného testu u zkoušky AJ-B2. V akademickém roce 2019/2020 není přípravný kurz nabízen.

Studenti se dále odkazují na samostudium, konzultace, příp. kurzy organizované jinými subjekty.

 

Zkouška probíhá formou ústního pohovoru. Testuje se schopnost studenta reagovat na běžné konverzační otázky a tvořit jazykové struktury na předepsané úrovni, jakož i porozumět odbornému textu v anglickém jazyce. Student s úrovní AJDA2 si připraví odborný text ze svého oboru v rozsahu 30 normostran, student s úrovní AJDB2 pak v rozsahu 60 normostran. Vybraný text musí mít formu knižní publikace (úryvku, vybrané kapitoly) nebo článku (případně několika tematicky příbuzných článků) z odborného periodika (elektronického nebo tištěného) a musí se jednat o anglický originál, nikoliv o překlad původně jinojazyčného textu do angličtiny. Studenti si nejčastěji volí takové texty, které pak využijí při psaní své dizertační práce nebo dílčích publikací. Na informativní schůzce budou domluveny konkrétní termíny konzultačních schůzek, na které studenti přinesou vybraný text ke schválení garantovi zkoušky.

Pokud se student ke zkoušce nedostaví, neuspěl a musí ji skládat znovu.

 V letním semestru 2019/ 2020 neproběhne z důvodu uzavření vysokých škol informativní schůzka. Konzultace k obsahu zkoušky, výběru textů a jejich schvalování bude probíhat výhradně elektronickou formou. Studenti mohou vybrané odborné texty zasílat ke schválení v elektronické podobě (v MS Word, .pdf nebo odkaz na webové stránky), nebo v případě tištěných monografií a článků stačí zaslat ukázkový scan nebo čitelné fotografie 3-5 stran na email aproskova@ff.jcu.cz nebo aproskova@email.cz.

Termíny zkoušek pro letní semestr budou upřesněny po opětovném zahájení výuky. Studenti si mohou v případě potřeby domluvit online konzultaci (přes Skype/ WhatsApp) na emailu aproskova@ff.jcu.cz.   

 

AKTUÁLNÍ TERMÍNY:

Informační schůzka:

- viz info výše

 

Konzultace textů:
 

- viz info výše

 

Termíny zkoušek v LS AR 2019/2020:

- termíny budou zveřejněny

 

Kontakt na garanta zkoušky:

Mgr. Alena Prošková, Ph.D.
aproskova@ff.jcu.cz
pracovna 00 044