Životopis

doc. PhDr. JAROMÍR BENEŠ, Ph.D.


Specializace: environmentální a teoretická archeologie, archeobotanika
 

 • Profesní dráha
   

1980 – 1986        Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, studium archeologie, práce „Produkce a význam dřevěných předmětů od neolitu do konce doby bronzové ve střední Evropě“, titul PhDr.

1983 – 1993        Archeologický ústav ČSAV Praha, odborný pracovník – archeolog, specializace archeologie neolitu

1993 – 1997        Prachatické muzeum, archeolog.

1995 – 2002        Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – vývoj krajiny, archeobotanika, paleoekologie, odborný asistent

2002 – 2013        Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie Přírodovědecká fakulta JU, vedoucí výzkumné laboratoře Katedry botaniky

2006      Ph.D. v oboru botanika (Biologická fakulta JU); specializace archeobotanika (Changes in the woodland vegetation structure of the Bohemian landscape in the Holocene on the basis of palaeoecological analyses).

2005 – dnes         Archeologický ústav Filozofické fakulty JU, přednášející v oborech environmentální archeologie, archeologie doby kamenné a terénní archeologie,

2013      Habilitace v oboru krajinná ekologie na České zemědělské univerzitě v Praze. Téma habilitačního spisu: Počátky zemědělství. Pohled environmentální archeologie a paleoekologie

2013 – dnes       Vedoucí Laboratoře archeobotaniky a paleoekologie Přírodovědecké fakulty a vedoucí Centra Papaver JU (PřF a FF JU)

 

 • Mezinárodní vědecká činnost
   

1.       1986 – studijní pobyt Dánsko a Švédsko (výzkum dánského Národního muzea: neolitické sídliště na ostrově Bornholm, první dánské zemědělské kultury)

2.       1989 – University Bradford, studijní pobyt, přednášky o české archeologii neolitu (autorův výzkum nejstaršího zemědělského sídliště v severozápadních Čechách), pozvaný přednášející

3.       1990-1993 – československo-britský projekt Ancient Lanscape Reconstruction in Northern Bohemia (pravidelné pobyty na Sheffield University, doby strávené v Anglii dohromady cca 8 měsíců), v rámci pobytu přednáška o neolitickém zemědělském sídlišti Hrdlovka, poznaný přednášející, druhá přednáška o kulturní krajině severozápadních Čech v rémci projektu ALRNB, pozvaný přednášející

4.       1994 – Dánsko – Esbjerg, konference Corded Ware – A horizont – fiction or fact?, přednáška a publikace (Beneš 1994)

5.       1995 – University Durham, Anglie (konference Landscape in flux, pobyt, grant British Council), přednáška a publikace (Zvelebil - Beneš 1997)

6.       od roku 1996 – člen Archaeologische Arbetsgemeinschaft Ostbayern – Süd-und West Böhmen – každoroční účast na konferencích skupiny

7.       od roku 1997 – člen International Workgroup for Palaeoethnobotany (IWGP) (účast na mezinárodních konferencích jednou za tři roky, vždy s referátem)

8.       1998 – konference IWGP (Toulouse, Francie)

9.       1999 – konference v New Delhi (Indie), společná přednáška s Prof. Markem Zvelebilem o dynamice nejstarší zemědělské krajiny severní části Čech (Beneš – Zvelebil 1999)

10.    1999 – mezinárodní dendrochronologický kurz (Kvilda, CZ), absolvent kurzu pod vedení prof. Schweingrubera (CH),  (Beneš – Kyncl 1999)

11.    2000-2003 – mezinárodní projekt – grant Evropské unie Culture 2000 (Pathways to the Cultural Landscapes), spoluřešitel (Německo, Česko, Švédsko, Finsko, Dánsko, Itálie, Estonsko, Irsko, Wales) – pravidelná práce v pracovních skupinách ve vyjmenovaných zemích, spoluvedoucí české skupiny (Beneš – Dreslerová – Kuna (eds.) 2003)

12.    2001 – konference IWGP (Sheffield, Anglie) (Beneš et al. 2002)

13.    2002 – konference

14.    2004 – konference IWGP (Girona, Španělsko)

15.    2005 – současnost, spolupráce s Českým egyptologickým ústavem FF UK v Praze a Káhiře (člen expedice Abusír 2005, Egypt), archeobotanické analýzy a terénní výzkum

16.    2006 – studijní pobyt Polsko, archeoparky (Biskupin, Ostrowek Legnicki, Kalicz)

17.    2007 – konference IWGP (Krakov, Polsko)

18.    2007 – expedice Abusír 2007, člen expedice; v rámci pobytu přednáškový cyklus na univerzitě v Helwanu, Káhira (navázání spolupráce s archeobotanickou laboratoři pod vedením prof. Ahmeda Fahmyho, průzkum vegetace údolí Nilu.

19.    2008 – Antrakologický kongres, Brusel, Belgie, přednáška o antrakologii nejstaršího zemědělského sídliště v České republice

20.    2009 – expedice Abusír 2009, člen expedice, archeobotanické analýzy a terénní výzkum, průzkum vegetace v údolí Nilu

21.    2010 – konference IWGP (Wilhelmshaven), přednáška archeobotanika v Abusíru, Egypt

22.    2010 – člen expedice 2010 Abusír, Egypt, archeobotanické analýzy a terénní výzkum

23.    2010 – počátek spolupráce se skupinou OPTIMA (Itálie, Řecko, Turecko, Egypt, Španělsko, Izrael), zabývající se užitkovými plodinami jako kulturním dědictvím

24.    2011 – člen polské Association of Environmental Archaeology

25.    2011 – pedagogicko.výzkumná stáž na univerzitě La Sapienza, Řím (přednášky a seminární výuka oboru archeobotanika)

26.    2013 – konference IWGP Soluň, přednášky o neolitu a archeobotanice

27.    2013 – konference European Association of Archaeologists Plzeň, člen pořádajícího výboru

28.    2014 – konference European Association of Archaeologists Istanbul, přednášky o neolitu

29.    2015 -  konference European Association of Archaeologists Glasgow, přednášky o neolitu

30.    2015 -  pedagogicko.výzkumná stáž na univerzitě La Sapienza, Řím (přednášky a seminární výuka oboru archeobotanika)

31.    2016 – konference IWGP Paříž – přednáška v čele mezinárodního týmu o evropské historii Ficus carica

32.    2016 – výzkum neolitu Makedonské republice  a Letní škola archeobotaniky v Pelagonii

 

 • Mezinárodní spolupráce – „invited speaker“
   

1.       Bradford 1989 – University of Bradford,  přednáška o počátcích zemědělství a neolitických sídlištích, katedra archeologie, zvoucí osoba prof. Barbara Otaway

2.       Sheffield,  1991 – Sheffield university, přednáška o neolitu na českém území, zvoucí osoba prof. Marek Zvelebil

3.       Durham, 1995 – Durham University, přednáška o dynamice zemědělské krajiny ve střední Evropě, zvoucí osoba prof. Pavel Doluchanov

4.       Soluň 2002, Řecko, Kongres Evropské asociace archeologů, přednáška Paleoekologie kultury s lineární keramikou, LBK Dialogues. Studies in the formation of the Linear Pottery Culture (Beneš 2004)

5.       Symposium Triticeae, Prague 2005, přednáška o nejstarší historii pšenic na Předním východě a v Evropě, zvoucí osoba dr. Holubec, VURV Praha

6.       2007, University Helwan, Káhira, přednášky o archeobotanice v České Republice, zvoucí osoba prof. Ahmed Fahmy

7.       2011, 2015, La Sapienza, Řím, přednášky o archeobotanice, počátky zemědělství a 3D zobrazování v archeobotanice, zvoucí osoba Prof. Dr. Laura Sadori

8.       2015 – Brusel – konference Environmentální archeologie v evropských městech, hlavní přednášející sekce konference

 

 • Pedagogická praxe
   

V letech 1989-1991 přednášel dějiny pravěku na PF UJEP v Ústí nad Labem.

V letech 1994-2012 přednášel a přednáší kurzy Vývoj středoevropské krajiny, Archeobotanika na Katedře botaniky Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

V letech 2006-2009 přednášel kurzy Doba kamenná a Úvod do terénní archeologie na Archeologickém ústavu FF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

V letech 2006-2010 přednášel a přednáší kurzy Úvod do environmentální archeologie, Krajinná archeologie, Archeobotanika a Počátky zemědělství na Archeologickém ústavu FF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

 

 • Praxe z oboru paleoekologie
   
 1. Od roku 1990 do roku 1994 absolvoval řadu delších studijních pobytů v Británii, především v Department of Archaeology, University of Sheffield a v Department of Archaeological Science, University of Bradford.  Od roku 1990 byl s Markem Zvelebilem a Martinem Kunou spoluvedoucím mezinárodního projektu Ancient landscape reconstruction in the Northern Bohemia. Spolunositel grantu British Academy a Society of London Antiquarians. Výzkum staré kulturní krajiny významně přispěl k rozvoji nedestruktivní archeologie v České republice.
 2. Od roku 1993 do roku 1997 se jako archeolog Prachatického muzea věnoval výzkumu krajiny Šumavy, zejména problematice lidského vlivu na les v minulosti. Výsledkem byly studie o vztahu lesa a osídlení. Po přechodu na Biologickou fakultu Jihočeské univerzity se začal zabývat vztahem lesa a bezlesí v holocénu a archeobotanikou.
 3. Od roku 2000 do roku 2003 byl členem mezinárodního týmu krajinných archeologů v projektu Evropské unie (grant Culture 2000) „Pathways to Cultural Landscapes“. V rámci tohoto projektu se podílel na českém národním projektu Historická krajina severního Prácheňska.
 4. V roce 2002 založil se spolupracovníky Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie, kde se specializuje na analýzu dřeva a uhlíků z archeologických nalezišť. Laboratoř provedla pod jeho vedením zhruba dvě stovky analytických projektů. Jako vedoucí výzkumné laboratoře se od roku 2005 podílel na výzkumném záměru MŠMT „Vznik a vývoj biodiverzity“.

 

 • Praxe v oboru environmentální archeologie a archeologie neolitu
   
 1. Od roku 1983 vedl jako specialista na pravěkou archeologii v Archeologickém ústavu ČSAV Praha výzkumy neolitu a doby bronzové v severozápadních Čechách. Byl vedoucím výzkumu mikroregionu Lomského potoka v Podkrušnohorské pánvi.
 2. V roce 1986 absolvoval tříměsíční studijní a výzkumný pobyt v Dánsku jako host Kodaňského národního muzea. Zúčastnil se výzkumu sídliště kultury nálevkovitých pohárů na ostrově Bornholm.
 3. V Archeologickém ústavu ČSAV Praha, expozitura Most, se podílel se na tvorbě rekonstrukčních modelů české krajiny v zemědělském pravěku a středověku z hlediska vývoje koluviálních a aluviálních poloh, eroze a akumulace a jejich identifikace archeologickými metodami. V roce 1987-1991 vedl výzkum neolitického sídliště Hrdlovka.
 4. Od roku 2000 se věnuje archeologickému výzkumu neolitických sídlišť v pražské oblasti (vedení výzkumu neolitu: Hlubočepy, Horoměřice, Křeslice), a výzkumu české středověké krajiny prostřednictvím archeobotanických nálezů.
 5. Dlouhodobě analyzuje metodami mikroskopie dřevo a uhlíky z archeologických nalezišť. Prvním významným projektem byla komplexní archeobotanická analýza uloženin příkopů opevnění Starého Města pražského. V pražské oblasti se podílí na velkých výzkumech Archeologického ústavu AV ČR Praha (Pražský hrad, Roztoky) a Muzea hlavního města Prahy (staroměstské opevnění, řada archeologických výzkumu Starého a Nového města pražského)
 6. Od roku 2005 se v rámci výzkumného záměru Českého egyptologického ústavu FF UK Praha podílí na výzkumu abusírského jezera v oblasti pyramidových polí v Abusíru, Egypt. Zúčastnil se čtyř expedic v letech 2005 a 2010.
 7. Dlouhodobě se věnuje jako předseda občanského sdružení Archeos archeologickému a bioarcheologickému výzkumu přemyslovského hradiště Na Jánu v Netolicích. Spolupracuje při přeměně hradiště na archeopark. Založil zde letní archeologické školy.
 8. Od roku 2012 působí jako analytik na archeologickém výzkumu přístavu Pyrgi, Itálie
 9. Od roku 2016 působí jako vedoucí environmentální analytické skupiny studentů a pracovníků na výzkumu makedonského neolitu v oblasti Pelagonie (Makedonská republika)

 

 • Ostatní činnost
   

Časopis Interdisciplinaria Archaeologica. Natural Sciences in Archaeology – předseda redakční rady

Archeologické výzkumy v jižních Čechách – člen redakční rady

Hodnotitel Rady vlády ČR pro vědu a výzkum