Publikační činnost

Kapitoly v odborných monografiích

2) KLIMEŠOVÁ, Markéta. Typy přirovnání v de Waldtových promluvách, jejich využití a působivost. In: JANEČKOVÁ, Marie a kol. Růže prší krásná…: disputace o barokním jazyku a (chválo)řeči. Praha: ARSCI, 2016, s. 66–85. ISBN 978-80-7420-047-2.

1) KLIMEŠOVÁ, Markéta. Sémantické nuance syntaktického vztahu slučovacího
a jejich realizace v barokním textu. In: JANEČKOVÁ, Marie a kol.: Růže prší krásná…: disputace o barokním jazyku a (chválo)řeči. Praha: ARSCI, 2016, s. 254–268. ISBN 978-80-7420-047-2.

 

Články v odborných periodikách

Články v domácích recenzovaných časopisech

2) KLIMEŠOVÁ, Markéta. Adverbia rovně, zrovna, jejich funkce a významové obměny v čase. Naše řeč. 2017, 100(4), s. 235–242. ISSN 0027-8203.

1) KLIMEŠOVÁ, Markéta. Prostředky realizace adverzativního vztahu v Koniášově Vejtažním naučení. Jazykovědné aktuality. 2014, 51(3–4), s. 71–82. ISSN 1212-5326.

 

Články ve sbornících

4) KLIMEŠOVÁ, Markéta. Verbální frazémy s monokolokabilními komponenty. In: FEDOSZOV, Oleg, JANIEC-NYITRAI, Agnieszka a MUCHOVÁ, Zuzana, eds. „Od počátků k současnosti (1955–2015)”: 60 let bohemistiky na ELTE. Budapešť: Univerzita Loránda Eötvöse, Ústav slavistiky a baltistiky, 2016, s. 157–163. ISBN 978-963-409-088-5.

3) KLIMEŠOVÁ, Markéta. Adverbia v gramatikách J. Dobrovského a J. Nejedlého v konfrontaci se současným pojetím. In: VIKTORA, Viktor a kol. Vojtěch Nejedlý a souputníci. Jeden jazyk naše heslo buď VIII. Plzeň: SVK PK; Radnice: Spolek divadelních ochotníků
v Radnicích, 2015, s. 25–31. ISBN 978-8086944-61-6.

2) KLIMEŠOVÁ, Markéta. Komunikační záměr a jeho naplnění v barokním kázání.
In: KESSELOVÁ, Jana, IMRICHOVÁ, Mária a OLOŠTIAK, Martin, eds. Registre jazyka a jazykovedy (I): na počest Daniely Slančovej. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2014, s. 256–262. ISBN 978-80-555-1111-5.

1) KLIMEŠOVÁ, Markéta. Význam výrazu stejně, jeho užití a funkce v textu. (v tisku)

 

Ediční činnost

1) JANEČKOVÁ, Marie a kol. Růže prší krásná…: disputace o barokním jazyku a (chválo)řeči. Praha: ARSCI, 2016. 316 s. Jazykověda, sv. 6. ISBN 978-80-7420-047-2.

 

Ostatní

Disertační práce

1) KLIMEŠOVÁ, Markéta. Typy adverbií v jazyce barokních textů a jejich vývoj. České Budějovice, 2018. Disertační práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Filozofická fakulta. Ústav bohemistiky. Školitel Marie JANEČKOVÁ.