Publikační činnost

1. Odborné knihy (monografie)

2) FAKTOROVÁ, Veronika. Mezi poznáním a imaginací. Podoby obrozenského cestopisu. Praha: Arsci 2012, 366s. ISBN 978-80-7420-026-7.

1) FAKTOROVÁ, Veronika; TUREČEK, Dalibor. KHM 1810 – 2010. Dvě století české kultury s Máchou. Praha: Památník národního písemnictví 2010, 158 s. ISBN 978-80-85085-95-2.
 

2. Kapitoly v odborných knihách

6) FAKTOROVÁ, Veronika. Puchmajerovy almanachy a klasicistní model poezie. In TUREČEK, Dalibor; ZAJAC, Peter a kol. Český a slovenský literární klasicismus. Brno: Host 2017, s. 302-389, ISBN 978-80-7577-186-5.

5) FAKTOROVÁ, Veronika; STIBRAL, Karel. Počátky estetického oceňování a uměleckého zobrazení industriální krajiny. In MALURA, Jan; TOMÁŠEK, Martin, eds. Příroda vs. industriál. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2016, s. 41-67. ISBN 978-80-7464-864-9.

4) FAKTOROVÁ, Veronika; STIBRAL, Karel. Krajina: slovo, pojem, koncept. In STIBRAL, Karel; FAKTOROVÁ, Veronika, eds. Krajina - maska přírody. Studie k estetice krajiny a environmentu. České Budějovice: Episteme, 2015, s. 7-23. ISBN 978-80-7394-569-5. 

3) FAKTOROVÁ, Veronika. Krajina mezi vědou a uměním, univerzálním a národním. Reprezentace Fingalovy jeskyně. In STIBRAL, Karel; FAKTOROVÁ, Veronika, eds. Krajina - maska přírody. Studie k estetice krajiny a environmentu. České Budějovice: Episteme, 2015, s. 155-179. ISBN 978-80-7394-569-5. 

2) FAKTOROVÁ, Veronika; KAPLICKÁ YAKIMOVÁ, Vera. Cizí, a přece naše. Bulharsko očima českých spisovatelů 19. století. In HRABAL, Jiří, ed. Fenomén cestopisu v literatuře a umění střední Evropy. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci 2015, s. 148-176. ISBN 978-80-244-4876-3.

1) FAKTOROVÁ, Veronika. Poetika obrozenské vědy a pluralita romantismu. In TUREČEK, Dalibor a kol. České literární romantično. Synopticko-pulzační model kulturního jevu. Brno, Host 2012, s. 239-262. ISBN 978-80-7294-733-1.

 

3. Články v odborných periodikách

3. 1. Články v zahraničních recenzovaných odborných periodikách

1) FAKTOROVÁ, Veronika. Zur Rezeption von Alexander Humboldt in der tschechischen Literatur. Von direkter Rezeption zu literarischen Kontexten. Brücken, Germanistisches Jahrbuch. Neue Folge. 2014, 22 (1-2), s. 179-190. ISSN 1803-456X.

 

3. 2. Články v domácích recenzovaných časopisech

5) FAKTOROVÁ, Veronika. Paralely a rozdíly. Cestopisné obrazy Jana Nerudy a Josefa Wünsche. Marginalia historica 2018, 9 (1), s. 19-38. 

4) FAKTOROVÁ, Veronika. Od textu k dílu, od svědectví k příběhu. Korespondence obrozenských spisovatelů v rukou současných editorů. Česká literatura 2018, 66 (5), s. 708-733, ISSN 0009-0468

3) FAKTOROVÁ, Veronika. Koncept romantického časopisu. Periodika Krok a Časopis českého Musea z perspektivy středoevropského časopisectví. Česká literatura. 2016, 64 (2), s. 167-203. ISSN 0009-0468.

2) FAKTOROVÁ, Veronika. Romantická imaginace: příroda a krajina v obrozenském cestopise. Česká literatura. 2009, 57 (6), s. 817-835.

1) FAKTOROVÁ, Veronika. Itálie českých obrozenců. Literární archiv 39, 2007, s. 7-19. ISSN 0075-9872.

 

3. 3. Články v ostatních odborných časopisech

2) FAKTOROVÁ, Veronika. Жанр путевых заметок в интенциях чешского бидермейера периода национального возрождения. Colloquia litteraria sedlcensia XXII, Санкт Peтepcбуpк – Siedlice 2016, s. 127-142. ISSN 2081-3295.

1) FAKTOROVÁ, Veronika. Kontury máchovského mýtu. Poznańskie Studia Slawistyczne, 2011, 1, s. 47-57. ISSN 2084-3011.

 

4. Články ve sbornících

11) FAKTOROVÁ, Veronika. Dvanáctero písní Václava Hanky. In FAKTOROVÁ, Veronika; PÁCALOVÁ, Jana; URVÁLKOVÁ, Zuzana, eds. Víno, ženy, zpěv. V(d)ěčné téma literárních dějin. České Budějovice: Episteme, 2017, s. 92-105. ISBN 978-80-7394-673-9.

10) FAKTOROVÁ, Veronika. Übersetzungen romanischer Literatur im Kontext der tschechischen und deutschen Literatur des 19. Jahrhunderts. In JAKLOVÁ, Alena; FERENCE, Anja E., eds. Deutsch ohne Grenzen. Gesselschaftwissenschaften. Brno: Tribun EU 2015, s. 351-368. ISBN 978-80-263-0931-4.

9) FAKTOROVÁ, Veronika. Itálie v ironickém nadhledu. In HOJDA, Zdeněk; OTTLOVÁ, Marta; PRAHL, Roman, eds. Naše Itálie. Stará a mladá Itálie v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 31. ročníku sympozia k problematice 19. století. Praha: Academia 2012, s. 193-199. ISBN 978-80-200-2032-1.

8) FAKTOROVÁ, Veronika. Strašlivá vězení benátská v literatuře 19. století. In PEISERTOVÁ, Lucie; PETRBOK, Václav; RANDÁK, Jan, eds. Zločin a trest v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 30. ročníku sympozia k problematice 19. století. Praha: Academia 2011, s. 268-273. ISBN 978-80-200-1900-4.

7) FAKTOROVÁ, Veronika. Koncepty krajiny v romantické geologii, aneb o významu obrazotvornosti. In MALURA, Jan; TOMÁŠEK, Martin, eds. Krajina. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě 2012, s. 128-139 (obr. příloha 18-21). ISBN 978-80-7464-176-3.

6) FAKTOROVÁ, Veronika. Nesnáze s realismem (Na příkladu cestopisů ze čtyřicátých let). In MIKULOVÁ, Marcela; TARANENKOVÁ, Ivana, eds. Reálna podoba realizmu. Bratislava: Ústav slovenskej literatúry 2011, s. 124-134. ISBN 978-80-88746-17-1.

5) FAKTOROVÁ, Veronika. Města v divočině. Střet přírody a civilizace ve vědeckém a uměleckém diskursu první poloviny 19. století. In MALURA, Jan; TOMÁŠEK, Martin, eds. Město. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě 2011, s. 194-202. ISBN 978-80-7368-996-4.

4) FAKTOROVÁ, Veronika. Proměny exotiky v cestopisech a cestopisných zprávách v časopisech doby předbřeznové. In BLÁHOVÁ, Kateřina, PETRBOK, Václav, eds. Cizí, jiné, exotické v české kultuře 19. století : sborník příspěvků z 27. ročníku sympozia k problematice 19. století. Praha: Academia KLP 2008, s. 283-293. ISBN 978-80-200-1584-6.

3) FAKTOROVÁ, Veronika. Osamělé poutě horskými pustinami. K jedné z podob obrozenského cestopisu. In VYČICHLO, Jan; VIKTORA, Viktor, eds. Jeden jazyk naše heslo buď IV : český romantismus – jiskření a záblesky : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké mezioborové konference konané u příležitosti 170. výročí prvního vydání Máchova Máje. Radnice: Spolek divadelních ochotníků 2007, s. 193-201. ISBN 978-80-86944-18-0.

2) FAKTOROVÁ, Veronika. Poetika biedermeieru a idea slovanské vzájemnosti v Kollárově italském cestopise. In HOJDA, Zdeněk; OTTLOVÁ, Marta; PRAHL, Roman, eds. Slovanství a česká kultura 19. století, Sborník příspěvků z 25. plzeňského mezioborového sympozia, Praha: KLP 2006, s. 384-394. ISBN 80-86791-32-7.

1) FAKTOROVÁ, Veronika. Literárněhistorický výzkum žánrů na pozadí obrozenského cestopisu. In HALAMOVÁ, Martina, ed. Nadnárodní dimenze české národní kultury I. České Budějovice: Nakladatelství Tomáš Halama 2006, s. 7-18. ISBN 80-903600-2-5.

 

5. Překladatelská / ediční / redakční činnost (včetně příspěvků do slovníků či encyklopedií)

4) FAKTOROVÁ, Veronika; PÁCALOVÁ, Jana; URVÁLKOVÁ, Zuzana, eds. Víno, ženy, zpěv. V(d)ěčné téma literárních dějin. České Budějovice: Episteme, 2017, 290 s. 

3) FAKTOROVÁ, Veronika; STIBRAL, Karel., eds. Krajina - maska přírody. Studie k estetice krajiny a environmentu. České Budějovice: Episteme, 2015, 190 s.

2) FAKTOROVÁ, Veronika. Arnold, Heinz Ludwig, ed. Kindlers Literatur Lexikon I – XVII. Stuttgart – Weimar: Verlag J. B. Metzler 2009; tam hesla K. Klostermann: Ecce Homo (sv. IX, s. 179), A. Hejduk: Dědův odkaz (sv. VII, s. 453-454), V. Řezáč: Rozhraní (sv. XIII, s. 624-625), J. Škvorecký: Legenda Emöke (sv. XV, s. 262), Z. Winter: Mistr Kampanus (sv. XVII, s. 493, spolu s J. Hahn).

1) BROUČKOVÁ, Veronika; FAKTOROVÁ, Veronika, MARTINEK, Jakub; SKALICKÝ, David, eds. Dialog mezi filozofií a literaturou. České Budějovice: Nakladatelství Tomáš Halama, 2006, 96 s.

 

6. Odborná sdělení, recenze, popularizační články

7) FAKTOROVÁ, Veronika. Hory — literatura — kultura v interdisciplinárním pojetí. Česká literatura 2019, 67 (2), s. 258-261

6) FAKTOROVÁ, Veronika. Obrozenské časopisy jako literární a kulturní fenomén. Česká literatura. 2013, 61 (4), s. 613-616.

5) FAKTOROVÁ, Veronika; ŠKARPOVÁ, Marie. Germania Bohemia litterata. Erudovaná sonda do česko-německých vztahů 17.-19. století. Slovo a smysl. 2012, IX (18), s. 107-112.

4) FAKTOROVÁ, Veronika; HRDINA, Martin. Romantismus v dějinách české literatury. Česká literatura, 2008, 56 (5), s. 760-762.

3) FAKTOROVÁ, Veronika. Mezi imaginací a poznáním. Host 6, 2008, s. 65-68.

2) FAKTOROVÁ, Veronika. Rukopisy – romantický text? Rozrazil. Kulturní revue 2007, 02, s. 36-38.

1) FAKTOROVÁ, Veronika; SKALICKÝ, David. Otázky metodologie literárních dějin (zpráva ze stejnojmenné konference konané v Č. Budějovicích 22.-23. září 2005). Česká literatura 2006, 53 (1), s. 128-131.

 

7. Referáty na mezinárodních konferencích v zahraničí a v ČR a vyžádané přednášky v zahraničí

 

7. 1. Referáty na mezinárodních konferencích v zahraničí

5) Krása, poznání, užitek. Krkonoše jako ideální horská krajina na konci 18. a počátku 19. století (ref. polsky a německy). 6. Międzynarodowa konferencja naukowa Góry - Literatura - Kultura/ 6. Internationale tagung Gebirge - Literatur - Kunst, Instytut filologii polskiej, Universytet Woclawski, Polanica, listopad 2018

4) Žánr cestopisu v kontextu českého biedermeieru. Konference Biedermeier ve slovanských literaturách. Katedra slovanské filologie, Sankt-Petěrburská státní univerzita, červen 2015.  

3) Rezeption von Alexander Humboldt. Konference Romantiker in. Prag. Kulturelle Entwicklungen zwischen Austerlitz und Restauration. Praha, HfM Weimar/FSU und DAAD In-formationszentrum Prag, listopad 2012.

2) Nesnáze s realismem (Na příkladu cestopisů ze čtyřicátých let). Konference Reálna podoba realizmu. Bratislava, Ústav slovenské literatury, říjen 2011.

1) Kontury máchovského mýtu. Konference Tradycje romantyczne we współczesnych literaturach słowiańskich. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznaň, listopad 2010.

 

7. 2. Referáty na konferencích v ČR a SR

12) Šumava jako divočina: zdroje a upevňování jednoho literárního obrazu, konference Kulturní krajina - most mezi člověkem a přírodou, mezi přírodními a společenskými vědami, Konference IALE-CZ, Česká společnost pro krajinnou ekologii, České Budějovice, Jihočeská univerzita, únor 2018

11) Josef Wünsch a Jan Neruda. Konference Učitelé na cestách v 18. až 20. století. Ku poctě Josefa Wünsche středoškolského profesora a objevitele pramenů Tigridu. Plzeň, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, duben 2017.

10) Počátky estetického oceňování a uměleckého zobrazení industriální krajiny. Konference Příroda vs. industriál. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, listopad 2015.

9) Übersetzungen romanischer Literatur im Kontext der tschechischen und deutschen Literatur des 19. Jahrhunderts. Konference Deutsch ohne Grenzen. České Budějovice, Filozofická fakulta JU, září 2014.

8) Reprezentace Fingalovy jeskyně. Konference Krása, krajina, příroda VI., Společnost pro estetiku, Praha, listopad 2012.

7) Itálie v ironickém nadhledu. Konference Naše Itálie. Stará a mladá Itálie v české kultuře 19. století. 31. ročník sympozia k problematice 19. století. Plzeň, Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky, únor 2011.

6) Koncepty krajiny v romantické geologii. Konference Krajina. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění. Ostrava, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, listopad 2011.

5) Města v divočině. Konference Město. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění. Ostrava, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, listopad 2010.

4) Strašlivá vězení benátská v literatuře 19. století. Konference Zločin a trest v české kultuře 19. století. 30. ročník sympozia k problematice 19. století. Plzeň, Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky 2010.

3) Proměny exotiky v cestopisech a cestopisných zprávách v časopisech doby předbřeznové. Konference Cizí, jiné, exotické v české kultuře 19. století. 27. ročník plzeňského sympozia k problematice 19. století. Plzeň, Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky, únor 2007.

2) Osamělé poutě horskými pustinami. Konference Jeden jazyk naše heslo buď IV. Český romantismus – jiskření a záblesky. Radnice, Pedagogická fakulta ZČU, duben 2007.

1) Poetika biedermeieru a idea slovanské vzájemnosti v Kollárově italském cestopise. Konference Slavme slavně slávu Slávóv slavných. Slovanství a česká kultura 19. Století. 25. ročník plzeňského sympozia k problematice 19. století. Plzeň, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, únor 2006.

 

7.3. Vyžádané přednášky v zahraničí

1) The construction of  Czech national identity. Armstrong Atlantic State University, Savannah, USA, duben 2010.

 

7. 4. Vyžádané přednášky na českých univerzitách

2) Počátky estetického ocenění a uměleckého zobrazení industriální krajiny (spolu s K. Stibralem), Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno, Seminář estetiky FF MU a Společnost pro estetiku, 12. 12. 2017

1) Podoby obrozenského cestopisu, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno, Ústav české literatury FF MU – seminář k české literatuře 19. století, duben 2012