Publikační činnost

1. Odborné monografie

FRANTA, David. Literární Poleň. Poleň: Obecní úřad v Poleni, 2010. 80 s.

2. Kapitoly v odborných monografiích

FRANTA, David. Modelování integrované výuky předmětu český jazyk a literatura (přednosti a limity). In: ČECHOVÁ, Marie – SPĚVÁČKOVÁ, Martina (eds.). Od praxe k teorii a zpět ve vyučování češtině. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2019, s. 116–133. ISBN 978-80-261-0874-0.

FRANTA, David. František Špaček jako klatovský Winter?. In: MAYEROVÁ, Renata – KRŠKO, Jan (eds.). Zikmund Winter mezi Prahou a Rakovníkem. Rakovník: SOA v Praze – Státní okresní archiv Rakovník, 2019, s. 85–96. ISBN 978-80-88148-19-7.

FRANTA, David. Rakousko-Uhersko a Československo ve vzpomínkách Ondřeje Franty. In: BÍLEK, Petr A. – JIROUŠEK, Bohumil – NOVOTNÝ, Lukáš (eds.). Československo 1918–1938/2018. České Budějovice: Episteme, 2018, s. 241–254. ISBN 978-80-7394-725-5.

FRANTA, David. Václav Hanka jako zastánce aoristu a imperfekta. In: VIKTORA, Viktor (ed.). Václav Hanka a obrozenské nadšení. Plzeň: Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, 2017, s. 75–81. ISBN 978-80-86944-66-1.

 

3. Články v odborných periodikách

3. 1. Články v zahraničních recenzovaných odborných časopisech

3. 2. Články v domácích recenzovaných časopisech

FRANTA, David. Transpozice slovesné osoby, zvl. onkání a onikání na příkladu české literatury 19. století jako didaktický problém. In: Jazyk – literatura – komunikace, 2018. 7(2), s. 115–124. ISSN 1805-689X.

3. 3. Články v ostatních odborných časopisech

FRANTA, David. Ztracený obrozenec Josef Franta Šumavský. Genealogické a heraldické listy, 2009. 29(4), s. 2–10. ISSN 1212-9631.

 

4. Články ve sbornících

FRANTA, David. Aorist a imperfektum jako čas „minulejší“ než minulý. In: HRDINA, Martin – PIORECKÁ, Kateřina – BENDOVÁ, Eva (eds.). Pochopit vteřinu. Prožívání času v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 38. ročníku mezioborového sympozia k problematice 19. století, Plzeň, 22.–24. února 2018. Praha: Academia, 2018, s. 181–187. ISBN 978-80-200-2932-4.

FRANTA, David. Král je mrtev, ať žije král. Epicedium Slza na hrob Dobrovskýho, otištěné v Rozličnostech Pražských novin v roce 1829. In: HŮRKOVÁ, Jindra (ed.). Sborník prací z historie a dějin umění 9. Klatovy: Historická společnost Klatovy, 2017, s. 53–73. ISBN 978-80-270-3085-9.

FRANTA, David. „Procházeje se v nějaké přeutěšené zahradě…“ Zápis snu Josefa Franty Šumavského aneb myslet (literární) dějiny. In: ŠPÁD, Štěpán (ed.). Almanach k 200. výročí založení Gymnázia Jaroslava Vrchlického v Klatovech 1812–2012. Klatovy: Gymnázium Jaroslava Vrchlického, 2012, s. 13–15.

 

5. Učební texty a odborné výstupy aplikačního typu

5. 1. Učební texty

5. 2. Certifikované metodiky, památkové postupy, specializované mapy s odborným obsahem, softwarové aplikace apod.

FRANTA, David. Literární seminář „Česká literatura 19. století trochu jinak“In: Čtenářská dílna pro žáky 8. ročníku ZŠ (Josef Jungmann: Slovník česko-německý, Božena Němcová: Babička, Karel Jaromír Erben: Kytice). ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115: 24. 11. 2017.       

FRANTA, David. Hodiny dějepisu věnované řeckým starověkým dějinámIn: Studentská inovace praxí 4. Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích: 4/2014.

 

6. Popularizační texty

 

7. Překladatelská / ediční / redakční činnost (včetně příspěvků do slovníků či encyklopedií)

 

8. Recenze

FRANTA, David. Jak učit literaturu na střední škole ve 21. století?. Český jazyk a literatura. 2018–2019, 69(4), s. 200–203. ISSN 0009-0786.

 

9. Referáty na mezinárodních konferencích v zahraničí a v ČR a vyžádané přednášky v zahraničí

9. 1. Referáty na mezinárodních konferencích v zahraničí

9. 2. Referáty na mezinárodních konferencích v ČR

Franta, David. Transpozice slovesné osoby, zvl. onkání a onikání na příkladu české literatury 19. století jako didaktický problém. In: Metody a formy práce ve výuce mateřského jazyka. Olomouc: 4. 10. 2018.

Franta, David. Kněz Oldřich o Postoloprtiech lovieše… aneb (a)historická gramatika v učebnicích českého jazyka a literatury pro střední školy. In: Nové aspekty v didaktice mateřského jazyka. 4. didaktická konference v Praze (původní Didaktické Klánovice). Praha: 10. 5. 2018.

Franta, David. Aorist a imperfektum jako čas „minulejší“ než minulý. In: Pochopit vteřinu. Prožívání času v české kultuře 19. století. 38. plzeňské mezioborové sympozium, ÚČL AV ČR a Národní galerie v Praze. Plzeň: 22. 2. 2018.

FRANTA, David. Václav Hanka jako zastánce aoristu a imperfektaIn: Jeden jazyk naše heslo buď IX. Václav Hanka a obrozenské nadšení. Radnice: 25. 11. 2016.  

9.3. Vyžádané přednášky v zahraničí

 

10. Ostatní

10.1 Kvalifikační práce

FRANTA, David. Aorist a imperfektum v české gramatografii od 16. do poloviny 19. století. Diplomová práce. České Budějovice: FF JU, 2017. 97 s.

FRANTA, David. Bodrý národní buditel osvícený romantismem? Vybraná beletrie Josefa Franty Šumavského (1796-1857) z 30. let 19. století. Rigorózní práce. České Budějovice: FF JU, 2017. 209 s.

FRANTA, David. Ediční příprava tištěných beletristických prací Josefa Franty Šumavského. Diplomová práce. České Budějovice: FF JU, 2015. 161 s.

FRANTA, David. Fonologické nářeční prvky západní části jihozápadočeské nářeční podskupiny na příkladě mluvy obyvatel Poleně a blízkého okolí (okres Klatovy). Bakalářská práce. České Budějovice: FF JU, 2013. 83 s.

FRANTA, David. Národní buditel osvícený romantismem? Postřehy k rané beletrii Josefa Franty Šumavského (1796-1857) jako příspěvek k literárněvědné diskusi o diskursivitě literatury národního hnutí. Bakalářská práce. České Budějovice: FF JU, 2013. 139 s.