Návrhy témat bakalářských prací v AR 2019/2020.

doc. Mgr. Miroslava Aurová, Ph.D.

 1. Studentský slang: formální a sémantická analýza.
 2. Infinitivní klauze ve španělštině.
 3. Komparativní konstrukce ve španělštině.
 4. Španělské ekvivalenty českých modálních částic.
 5. Neologismy v době "koronakrize": srovnání češtiny a španělštiny.

 

Mgr. Kateřina Drsková, Ph.D.

 1. Les récits de voyage de Stendhal (analyse thématique) (Rome, Naples et Florence ; Promenades dans Rome ; Mémoires d´un touriste).
 2. L´idéalisme romantique dans les romans « champêtres » de George Sand (La Mare au diable ; La Petite Fadette ; François le Champi).
 3. Émile Zola conteur et nouvelliste.
 4. Divadelní hry Jeana-Paula Sartra v českých překladech a na českých scénách.
 5. Hrubínovy básnické překlady z francouzštiny.

 

Mgr. et Mgr. Václav Grubhoffer, Ph.D.

 1. Naučná italika v eggenberské knižní sbírce.
 2. Italské cestopisy v knižní kolekci Marie Ernestiny z Eggenbergu.
 3. Itálie jako destinace osvícenských a romantických literátů. (pro více studentů)
 4. Obraz italského jihu v románové tetralogii Geniální přítelkyně Eleny Ferrante.
 5. Italské spisovatelky na prahu 20. století.

 

doc. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D.

 1. Arabismy v současné francouzštině. (Natálie Jaszová)
 2. Gramatický diskurz (terminologie, výklad, cvičení) v současných učebnicích francouzštiny.
 3. Infinitif de narration v díle Honoré de Balzaca.
 4. Subjunktiv imperfekta a plusquamperfekta v současné francouzštině – kvantitativní a kvalitativní analýza.
 5. Dvojitě složené časy v současné francouzštině – kontrastivní korpusová analýza (InterCorp).

 

PhDr. Jana Pešková, Ph.D.

 1. Respondentní prostředky demonstrativních determinantů (kontrastivní korpusová analýza) Bližší upřesnění tématu pro studenty: práce s paralelním korpusem Intercorp (příp. jiným korpusovým nástrojem), vyhledávání překladových protějšků španělských ukazovacích zájmen determinujících substantiva: „este/ese/aquel“; navázáno na Morfosyntax I – problematika zájmen, determinantů.
 2. Respondentní prostředky českých modálních sloves v čase minulém (kontrastivní korpusová analýza) Bližší upřesnění tématu pro studenty: práce s paralelním korpusem Intercorp (příp. jiným korpusovým nástrojem), vyhledávání překladových protějšků českých modálních sloves (mohl, směl, musel); navázáno na Morfosyntax II – problematika kategorie aspektu a užívání minulých časů ve španělštině.
 3. Respondentní prostředky terminativnosti (kontrastivní korpusová analýza) Bližší upřesnění tématu pro studenty: práce s paralelním korpusem Intercorp (příp. jiným korpusovým nástrojem), vyhledávání překladových protějšků českých výrazových prostředků terminativnosti (konec slovesného děje) – slovesa typu: „dočetl“; navázáno na Morfosyntax II – problematika opisných slovesných vazeb, částečně i na Morfosyntax I - prefixy.
 4. Výrazové prostředky saturativnosti v češtině a španělštině v kontrastivní perspektivě. Bližší upřesnění tématu pro studenty: práce s paralelním korpusem Intercorp (příp. jiným korpusovým nástrojem), vyhledávání překladových protějšků českých a španělských výrazových prostředků saturativnosti  (konec slovesného děje) – slovesa typu: „vynadívat se“ – „hartarse de + infinitiv“; navázáno na Morfosyntax II – problematika opisných slovesných vazeb, aspektu, povahy slovesného děje.
 5. Respondentní prostředky adjektiva v predikativní funkci (kontrastivní korpusová analýza) Bližší upřesnění tématu pro studenty: práce s paralelním korpusem Intercorp (příp. jiným korpusovým nástrojem), vyhledávání překladových protějšků španělského doplňku (predicativo) – věty typu: „Los turistas regresaron cansados“; navázáno na Morfosyntax III – problematika větných členů (predicativo).

 

JUDr. Mgr. Ivo Petrů, Ph.D.

 1. Komparativní analýza vybrané české a francouzské právní úpravy a rozbor příslušné právní terminologie s glosářem. – pro více zájemců.
 2. Komparativní analýza vybrané české a španělské právní úpravy a rozbor příslušné právní terminologie s glosářem. – pro více zájemců.

 

PhDr. Josef Prokop, Ph.D.

 1. Život a dílo osobností pražské romanistiky [téma pro vícero studentů, BP bude věnována vždy jedné konkrétní osobnosti].
 2. Alfons X. Kastilský a trubadúři.
 3. Postavy ve hře Soldadesca od Torrese Naharra.
 4. Charakteristika postavy vojáka v Auto de repelón od Lucase Fernándeze.
 5. Rufiáni či fanfaróni v Comedia Ymenea od Torrese Naharra.
 6. Obraz Španěla a Španělska v La Lozana andaluza od Francisca Delicada.

 

Prof. PhDr. Jitka Radimská, Dr.

 1. Hanuš Jelínek jako divadelní kritik.
 2. Le Neveu de Rameau de Denis Diderot et la modernité du roman dialogué.
 3. Současná francouzská dramatická tvorba v českém kulturním prostředí.

 

doc. PhDr. Jan Radimský, Ph.D.

Italský jazyk

 1. Italská citoslovce v korpusu Intercorp a jejich překlady do češtiny.
 2. Gramatický rod u názvů povolání v současném úzu.
 3. Alomorfie italských členů – korpusová studie.

Francouzský jazyk

 1. Francouzské slovníky a jazykové nástroje dostupné z portálu Lexilogos.

 

Dott. Fabio Ripamonti, Ph.D.

 1. La percezione metalinguistica dell’uso del congiuntivo nella prosa giornalistica e in internet. --- Metalingvistická percepce používání italského konjunktivu v žurnalistice a debatách na internetu.
 2. La Crusca per voi: l’atteggiamento dell’Accademia della Crusca nelle risposte alle domande degli utenti della pagina web verso i neologismi. --- La Crusca per voi: postoj Accademia della Crusca v odpovědích na dotazy uživatelů webové stránky vůči neologismům.
 3. Il sessismo nel lessico delle professioni: eufemismi, politically correct e ibridismi. --- Sexuální diskriminace ve slovní zásobě povolání: eufemismy, politically correct a hybridy.
 4. I tabù linguistici. Analisi contrastiva tra italiano e ceco. ---- Jazyková tabu.
 5. Le minoranze linguistiche in Italia. --- Jazykové menšiny v Itálii.