Učitelství italského jazyka pro střední školy

Daný obor není aktuálně nabízen.

 

Aktuální nabídka studijních programů pro akademický rok 2020/2021.

 

  • Charakteristika oboru

Cílem navazujícího učitelského dvouoborového magisterského studia je poskytnout absolventovi ucelené jazykovědné a literárněvědné znalosti oboru, rozvinout jeho jazykové a interkulturní kompetence a vzdělat jej v oblasti didaktiky studovaného oboru tak, aby získal plnou kvalifikaci k učitelství italského jazyka na středních školách. 
 

  • Profil absolventa

Magisterské studium poskytne absolventovi praktické jazykové a komunikativní dovednosti odpovídající úrovni C2 Společného evropského referenčního rámce. Absolvent si rozšíří systémové znalosti o italském jazyce na základě moderních přístupů k vědeckému popisu jazyka, přičemž se předpokládá, že již absolvoval základní lingvistické discipliny v předchozím bakalářském studiu. Systémové synchronní studium jazykových jevů je obohaceno i o aspekty diachronní. V návaznosti na předměty absolvované v bakalářském stupni studia obor absolventovi rozšíří znalosti z oblasti historie italské literatury. Absolvent dále nabude podstatných znalostí a dovedností z didaktiky a metodiky italského jazyka, přičemž důraz je kladen na rozvoj tvůrčích schopností absolventa a na praktické aplikace didaktické teorie. Absolvent bude mít přehled o současných lingvodidaktických tendencích a bude umět vytvářet učební materiály a kurikula pro svůj obor s ohledem na specifika výuky jazyků na českých středních školách. Díky nabídce povinně volitelných a výběrových předmětů se bude moci důkladněji specializovat ve vybrané oblasti – lingvistiku, literaturu, didaktiku, reálie. Všechny své lingvistické i literárněvědné znalosti by měl umět předat vhodnou formou studentům různých typů středních škol.