Francouzský jazyk

Aktuální nabídka studijních programů pro akademický rok 2020/2021.

 

  • Charakteristika

Cílem oboru je poskytnout absolventovi ucelené jazykovědné znalosti oboru. Podle zvolené specializace pak absolvent získá důkladnou literárněvědnou průpravu nebo se bude úžeji profilovat v oblasti lingvistiky odborného jazyka právně-administrativního. Rozvinuty budou i jeho praktické jazykové dovednosti a interkulturní kompetence.

Specializační studium odborného jazyka nebude mít charakter pouhých praktických cvičení, ale bude pojato v obecnější teoretické rovině. Absolvent bude schopen se dobře orientovat v relevantních lingvistických teoriích 20. století, seznámí se s moderními metodami korpusové lingvistiky a jejich využitím v kontrastivním studiu odborného jazyka. Dostane se mu i nezbytného základního přehledu vývoje literatur románské oblasti. Své znalosti literární si pak může v případě zájmu rozšířit zapsáním dalších literárních disciplin v rámci výběrových předmětů.

V rámci literární specializace si absolventi v návaznosti na základní znalosti z oblasti literární historie a práce s textem, získané v průběhu bakalářského studia, rozšíří  a prohloubí své znalosti především pokud jde o starší vývojové fáze francouzské literatury, frankofonní literaturu a dějiny překladu a dobovou i současnou recepci francouzské a frankofonní literatury v českém prostředí. Získají také hlubší vhled do literární teorie a literární kritiky. Studium bude směřovat ke komplexnímu pohledu na literaturu daného jazyka a její začlenění mezi ostatní románské literatury.

Kromě větších nároků na úroveň a šíři jazykovědných znalostí absolventa se jednooborové studium vyznačuje důrazem na pravidelnou individuální práci, spočívající především v aplikaci získaných poznatků na konkrétní jazykovědné či literární analýzy. Od samotného počátku studia bude absolvent veden ke kritické tvůrčí práci. Úzká oborová profilace, typická pro jednooborové studium, je vyvážena bohatou nabídkou volitelných předmětů ze všech oborů FF JU.
 

  • Profil absolventa

Jednooborové magisterské studium poskytne absolventovi praktické jazykové a komunikativní dovednosti odpovídajících úrovni C2 Společného evropského referenčního rámce. Absolvent se podrobně seznámí s historií i současností teorií Pražské školy, a to jak v oblasti jazykovědné, tak i v oblasti uměnovědných aplikací. Na základě moderních přístupů k vědeckému popisu jazyka si rozšíří systémové znalosti o francouzském jazyce. Synchronní studium jazykových jevů je obohaceno i o aspekty diachronní, v souladu se současnými jazykovědnými tendencemi získá absolvent znalosti z textové lingvistiky a pragmalingvistiky. Studium reálií není omezeno na oblast Francie, ale podrobně se věnuje celému frankofonnímu světu a problematice frankofonie obecně.

Díky své pokročilé jazykové, kulturní a komunikační průpravě absolvent najde uplatnění všude tam, kde zaměstnavatel z veřejného či soukromého sektoru požaduje vysokou úroveň jazykových znalostí, interkulturních kompetencí a samostatného, kritického a tvůrčího myšlení: překladatel, redaktor, pracovník sekcí zajišťujících styk s frankofonním prostředím, public relations apod. Důkladnější jazykovědná či literárněvědná teoretická průprava pak vytváří předpoklady pro pokračování ve studiu v doktorských programech.