UAN/QZN4 Translatologie

teorie a dějiny překladu

Studenti si losují jednu otázku z následujícího seznamu.

 

 1. Věda o překladu, její místo v rámci humanitních věd, předmět, základní pojmy.
 2. Překlad jako specifický druh komunikace (mezijazyková, mezikulturní, zprostředkovaná), funkce překladu.
 3. Překladatelské strategie, metody a postupy.
 4. Překladatelská analýza a fáze překladatelského procesu.
 5. Překladová ekvivalence a posuny v překladu.
 6. Vnětextové a vnitrotextové faktory překladu
 7. Odborná terminologie a překlad
 8. Kritika překladu
 9. Jazykové korpusy (jednojazyčné, paralelní i srovnatelné) a jejich využití v překladatelské praxi
 10. Elektronické slovníky a terminologické databáze (principy fungování, možnosti využití v překladatelské praxi)
 11. Strojový překlad (historie, principy fungování, možnosti a meze strojového překladu) vs. CAT nástroje
 12. Význam překladu v globální společnosti. Jaký je smysl překladu dnes? 
 13. Význam dějin překladu pro překladatelskou praxi.
 14. Počátky teorie překladu ve starověku, pojem překladu ve středověku a význam biblického překladu.
 15. Dějiny překladu od humanismu po osvícenství: významná jména a teorie.
 16. Klasicistní a romantický překlad: významná jména a teorie.
 17. Etapy starého českého překladu (od středověku do obrození).
 18. Překlad v českém národním obrození: historický kontext a význam.
 19. Významné postavy českého překladu mezi léty 1850-1918: historický kontext a teoretická východiska
 20. Významné postavy českého překladu v meziválečné době: historický kontext a teoretická východiska
 21. Vznik moderních teorií překladu v 50. a 60. letech 20. stol. (Vinay - Darbelnet, Catford, Nida, Mounin)
 22. Současné teorie překladu od 70. let 20. stol. do současnosti I (skopos, polysystém a deskriptivismus, manipulace)
 23. Současné teorie překladu od 70. let 20. stol. do současnosti II (foreignisation, postkoloniální studia a překlad, postmoderna a translatologické otázky: feminismus a queer theory)
 24. České a slovenské teorie překladu (Levý, Popovič)

 

bibliografie:

BASSNETT, S. (2014). Translation Studies. London, Routledge.

BOASE-BEIER, J. (2011). A Critical Introduction to Translation Studies. London, Bloomsbury.

GARCÍA YEBRA, V. (1994). Traducción: Historia y teoría. Madrid, Gredos.

GROMOVÁ, E.; RAKŠÁNYIOVÁ, J. (2005). Translatologické reflexie. Bratislava.

KNITTLOVÁ, D. A kol. (2010). Překlad a překládání. Olomouc, Univerzita Palackého.

KRÁLOVÁ-KULLOVÁ, J. a JETTMAROVÁ, Z. (2009) Tradition versus modernity: from the classic period of the Prague School to translation studies at the beginning of the 21st century. Praha.

KUFNEROVÁ, Z. a kol. (2009). Čtení o překládání. Praha, H+H.

LEFEVRE, A. (ed.): Translation, History, Culture: a Sourcebook. London, 1992

LEVÝ, J. (1983). Umění překladu. Praha, Ivo Železný.

LEVÝ J. (1996). České teorie překladu: vývoj překladatelských teorií a metod v české literatuře. Praha, Ivo Železný.

MILLÁN, C., BARTRIN, F. (eds) (2014). The Routledge Handbook of Translation Studies. London, Routledge.

MOUNIN, G. (1999). Teoretické problémy překladu. Praha, Karolinum.

MUNDAY, J. (2001). Introducin translation studies. Theories and applications. London, Routledge.

NEWMARK, P. (1981). Approaches to Translation. Oxford, Pergamon Press.

NIDA, E.; TABER, C.R. (1986). La traducción: Teoría y Práctica. Madrid, Cristiandad. Trad. por A. de la Fuente.

NORD, CH. (2008). La traduction: une activité ciblée : Introduction aux approches fonctionnalistes. Arras, Artois Presse Université.

POPOVIC, A. (1975). Teória umeleckého prekladu. Prešov, Tatran.

ŠABRŠULA, J. (2000). Teorie a praxe překladu. Ostrava, Ostravská univerzita v Ostravě.

VEGA, M.A. (1994). Textos clásicos de la teoría de la traducción. Madrid, Cátedra.

VENUTI. L.: The Translation Studies Reader. Oxford, 2012