doc. Mgr. et Mgr. Andrej Tóth, Ph.D.

Pracovna

01 032 

387 774 817

E-mail

atoth@ff.jcu.cz

Konzultační hodiny

 

doc. Mgr. et Mgr. Andrej Tóth, Ph.D., (nar. 1975) absolvoval magisterské studium historie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a magisterské studium maďarštiny na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2008 obhájil na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně disertační práci Zrod meziválečného horthyovského Maďarska. Vnitropolitický vývoj Maďarska od nástupu křesťansko-národního politického kurzu k moci po rozhodnutí maďarské vlády podepsat mírovou smlouvu se spojeneckými a přidruženými mocnostmi (podzim 1919 – květen 1920). Ve své odborné práci se zaměřuje na bilaterální a multilaterální vztahy ve střední Evropě v meziválečném období s důrazem na československo-maďarské bilaterální vztahy, dále na historicko-politický vývoj meziválečného Maďarska a národnostně menšinovou problematiku první Československé republiky se zaměřením na maďarskou menšinu, resp. se šířeji věnuje politicko-ekonomickému a sociokulturnímu vývoji střední Evropy ve 20. století. Zvlášť se zabývá problematikou historie vysokoškolské výuky ve střední Evropě s důrazem na vysokoškolské vzdělávání v ekonomických disciplínách. Publikoval desítky odborných studií v českém, anglickém, maďarském a německém jazyce v předních domácích, mezinárodních a zahraničních odborných časopisech, v ústředních českých historických časopisech vydávaných Historickým ústavem AV ČR, v. v. i. publikoval odborné studie o celkovém rozsahu přes 700 tiskových stran. Je hlavním autorem rozsáhlé monografie s názvem „Národnostní menšiny v Československu 1918–1938. Od státu národního ke státu národnostnímu?" (Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – TOGGA, 2012, 722 s.). Jeho práce jsou hojně citovány v domácích i zahraničních odborných časopisech a monografických publikacích, např. v Polsku, Maďarsku, Rumunsku, Velké Británii, ve Spojených státech amerických atd. Je členem redakčních rad několika odborných časopisů u nás i v zahraničí, např. Prague Papers on the History of International Relations, Prague (–Wien); Dvacáté století / The Twentieth Century, Praha; West Bohemian Historical Review, Pilsen (–Hamburg); Öt kontinens– Cinq Continents, Budapest (–Bordeaux); Közép-Európai Tanulmányok, Történészek, geográfusok és regionalisták folyóirata, Szeged; Koło Historii, Lublin. Na pozici šéfredaktora založil recenzovaný mezinárodní vědecký databázový interdisciplinární časopis Central European Papers (C.E.P.), který od roku 2013 vydává Slezská univerzita v Opavě společně s Kodolányi János University of Applied Sciences in Székesfehérvár v anglickém jazyce. Pravidelně vypracovává recenzní posudky na rukopisy pro redakce odborných časopisů, je recenzentem několika odborných monografických publikací u nás i v zahraničí. Pravidelně se účastní domácích i zahraničních konferencí a panelových diskusí. Je členem Society of Hungarian Scientists and Scholars associated by the Hungarian Academy of Sciences a Hungarian Historical Society. V letech 2002–2006 absolvoval zahraniční stáž v rámci doktorského studia v Budapešti, kde se věnoval archivnímu výzkumu k problematice vnitropolitického vývoje tzv. horthyovského Maďarska na počátku 20. let. Přijímací institucí byla Filozofická fakulta Univerzity Loránda Eötvöse v Budapešti. V letech 2006–2013 působil na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, v letech 2013–2015 pak na Slezské univerzitě v Opavě. Od roku 2013 až dosud působí současně i na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde se v r. 2018 habilitoval v oboru Mezinárodní politické vztahy.


◽ Granty

◽ Konference

◽ Publikační činnost