Publikační činnost

A) Monografie:

Aa) Vydané:

TÓTH, Andrej – NOVOTNÝ, Lukáš – STEHLÍK, Michal: Národnostní menšiny v Československu 1918–1938. Od státu národního ke státu národnostnímu? [The National Minorities in Czechoslovakia 1918–1938. From national state to state of nationalities?] Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – TOGGA, 2012. 722 s. ISBN 978-80-7308-413-4 (Univerzita Karlova v Praze), ISBN 978-80-87258-58-3 (TOGGA).

TÓTH, A., Maďarsko ve dvacátých letech 20. století. „Bethlenovská konsolidace nového státu a československo-maďarské hospodářsko-politické vztahy. (Hungary in the Twenties of the 20th Century. „Bethlenʼs“ Consolidation of the New State and the Czechoslovak-Hungarian economic and political relations.) Praha : Oeconomica, Nakladatelství VŠE 2015, 344 s. ISBN 978-80-245-2114-5.

Ab) Kapitoly v monografiích:

TÓTH, Andrej: Československá diplomacie a úsilí Maďarska o vstup do Společnosti národů v letech 1921–1922. K dějinám střední Evropy po první světové válce. [Czechoslovak diplomacy and efforts of Hungary to join the League of Nations in 1921–1922 . To the history of Central Europe after the First World War.] In: Kapitoly z obecných dějin. Panu profesorovi s láskou... Kovář, M. a Drška, V. (eds.) Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – Řada Fontes, 2014, s. 212–228. ISBN 978-80-7308-521-6.

TÓTH, Andrej – NOVOTNÝ, Lukáš: Československé vysoké školství v první Československé republice. [Czechoslovak Higher Education in the First Czechoslovak Republic.] In: Skřivan, Aleš ml. – Tóth, Andrej (eds.): Dějiny VŠE v Praze I. Cesta ke vzniku VŠE v Praze. Historie vyššího ekonomického školství v českých zemích v situačním kontextu ve vybraných státech střední Evropy. [History of VŠE in Prague I. Path to the emergence of the University of Economics in Prague. The history of higher economic education in the Czech lands in a situational context in selected countries of Central Europe.] Praha, Vysoká škola ekonomická v Praze, nakl. VŠE Oeconomica, 2015, s. 35–52. ISBN 978-80-245-2068-1. 

NOVOTNÝ, Lukáš – TÓTH, Andrej: K vývoji Vysoké školy obchodní v Praze (1919–1939). [To the Development of the University of Business in Prague (1919–1939).] In: Dějiny VŠE v Praze I. Cesta ke vzniku VŠE v Praze. Historie vyššího ekonomického školství v českých zemích v situačním kontextu ve vybraných státech střední Evropy. [History of VŠE in Prague I. Path to the emergence of the University of Economics in Prague. The history of higher economic education in the Czech lands in a situational context in selected countries of Central Europe.] Praha, Vysoká škola ekonomická v Praze, nakl. VŠE Oeconomica, 2015, s. 53–64. ISBN 978-80-245-2068-1.

TÓTH, Andrej – SKŘIVAN, Aleš ml.: K počátkům Maďarské ekonomické univerzity, resp. Ekonomické univerzity Karla Marxe v Budapešti. [To the Beginnings of the Hungarian University of Economics, respectively Karl Marx University of Economics in Budapest.] In: Dějiny VŠE v Praze I. Cesta ke vzniku VŠE v Praze. Historie vyššího ekonomického školství v českých zemích v situačním kontextu ve vybraných státech střední Evropy. [History of VŠE in Prague I. Path to the emergence of the University of Economics in Prague. The history of higher economic education in the Czech lands in a situational context in selected countries of Central Europe.] Praha, Vysoká škola ekonomická v Praze, nakl. VŠE Oeconomica, 2015, s. 169–229. ISBN 978-80-245-2068-1.

B) Studie:

Ba) Studie v češtině:

TÓTH, Andrej: Vojenské obsazení Podkarpatské Rusi Maďarským královstvím v březnu 1939 a jeho mezinárodněpolitické souvislosti [Military Occupation of Carpathian Ruthenia by Kingdom of Hungary in March 1939 in Context of International Politics]. In: Paginae Historiae, Sborník Národního archivu, roč. 23, 2015, č. 2, Podkarpatská Rus, s. 256–311. ISSN 1211-9768.

TÓTH, Andrej: První programová řeč maďarského ministerského předsedy hraběte Istvána Bethlena přednesená na 175. schůzi maďarského Národního shromáždění konané 19. dubna 1921. Komentovaný dokument. [The first policy statement of Count István Bethlen, the Hungarian Prime Minister, presented at the 175th meeting of the Hungarian National Assembly held on 19 April 1921. Commented document] In: Dvacáté století. FF UK v Praze, roč. 5, 2013, č. 1, s. 131–175. ISSN 1803-750X.

TÓTH, Andrej: Ústřední politická autorita maďarské menšiny třicátých let 20. století – hrabě János Esterházy (1901–1957). [The Main Authority of the Hungarian Minority in 1930s – Count János Esterházy (1901–1957)] In: Historica Olomucensia, Sborník prací historických XXXIV, 45–2013, s. 155–167. ISSN 1803-9561.

TÓTH, Andrej: Druhé parlamentní volby v poválečném Maďarsku v roce 1922 – usměrnění volebního práva ve prospěch Bethlenovy vládní Jednotné strany. [Second parliamentary election in postwar Hungary in 1922 – adaptation of the electoral law in favor of Bethlen's ruling United Party.] In: Moderní dějiny. Časopis pro dějiny 19. a 20. století, HÚ AV ČR, v. v. i., roč. 21, č. 2 (2013), s. 31–80. ISSN 1210-6860.

TÓTH, Andrej: Maďarské menšinové politické strany v Československu a volba Masarykova nástupce do úřadu prezidenta republiky v prosinci 1935. I. a II. díl. [Hungarian Political Parties in Czechoslovakia and the Election of a Successor to President Masaryk in December 1935. Part I. and II.] In: Moderní dějiny. Časopis pro dějiny 19. a 20. století, HÚ AV ČR, v. v. i., roč. 20, č. 1 a 2 (2012), s. 157–201 a 83–137. ISSN 1210-6860.

TÓTH, Andrej – NOVOTNÝ, Lukáš – STEHLÍK, Michal: Národnostní menšiny v ústavněprávním rámci první Československé republiky (1918–1938). [National minorities in the Constitutional Framework of the first Czechoslovak Republic (1918-1938).] In: Historický obzor. Časopis pro výuku dějepisu a popularizaci historie, roč. 22, č. 11/12 (2011), s. 256–269. ISSN 1210-6097.

TÓTH, Andrej: Zemská křesťansko-socialistická strana v Československu pod vedením hraběte Jánose Esterházyho v letech 1933–1935. [The Provincial Christian Socialist Party in Czechoslovakia led by Count János Esterházy in the period of 1933–1935.] In: Moderní dějiny. Časopis pro dějiny 19. a 20. století, HÚ AV ČR, v. v. i., roč. 19, č. 1 (2011), s. 67–103. ISSN 1210-6860.

TÓTH, Andrej: Devadesát let trianonské mírové smlouvy. Hlavní momenty z jednání maďarské ministerské rady a maďarské mírové delegace v otázce mírové smlouvy s dohodovými mocnostmi (prosinec 1919 – červen 1920). [Ninety Years of the Trianon Peace Treaty. The Decisive Moments from the Dealing of Hungarian Government and Hungarian Peace Delegation in the Question of the Peace Treaty with the Entente Powers (December 1919 – June 1920).] In: Dvacáté století. FF UK v Praze, č. 2010/1, s. 57–78. ISSN 1803-750X.

TÓTH, Andrej: Trianonská mírová smlouva a politika Budapešti (prosinec 1919 – červen 1920). [The Peace Treaty of Trianon and the Policy of Budapest (December 1919 – June 1920).] In: Historický obzor. Časopis pro výuku dějepisu a popularizaci historie, roč. 21, č. 9/10 (2010), s. 208–218. ISSN 1210-6097.

TÓTH, Andrej: Nástup hraběte Jánose Esterházyho do čela maďarské Zemské křesťansko-socialistické strany v Československu na sklonku roku 1932. [Count János Esterházyʼs Rise to the Leading Position in the Hungarian Provincial Christian-Socialist Party in Czechoslovakia at the end of the year 1932.] In: Moderní dějiny. Časopis pro dějiny 19. a 20. století, HÚ AV ČR, v. v. i., roč. 18, č. 1 (2010), s. 77–101. ISSN 1210-6860.

TÓTH, Andrej: „Peidlovo intermezzo" – zmařený pokus o návrat k lidové republice po 133 dnech vlády maďarské socialisticko-komunistické vlády Sándora Garbaiho (srpen 1919). [„Peidl's Intermezzo" – a Thwarted Attempt to Revert to the People's Republic after 133 Days of Sándor Garbai's Hungarian Socialist-Communist Government (August 1919).] In: Slovanský přehled, Praha, Historický ústav AV ČR, v. v. i., roč. 95, č. 4 (2009), s. 433–470. ISSN 0037-6922.

TÓTH, Andrej: Otázka personálního zajištění podpisu Trianonské mírové smlouvy se spojeneckými a přidruženými mocnostmi na schůzích maďarské ministerské rady (květen 1920). [Personal Safeguarding of Signing the Treaty of Trianon with the Allied and Associated Powers at Meetings of the Hungarian Cabinet Council (May 1920).] In: Slovanský přehled, Praha, Historický ústav AV ČR, v. v. i., roč. 94, č. 3 (2008), s. 329–356. ISSN 0037-6922.

TÓTH, Andrej: Stanovisko Budapešti v otázce podpisu mírové smlouvy se spojeneckými a přidruženými mocnostmi (květen – červen 1920). [The Position of Budapest on the Issue of signing a Peace Treaty with Allied and Associated Powers (May – June 1920).] In: Slovanský přehled, Praha, Historický ústav AV ČR, v. v. i., roč. 93, č. 2 (2007), s. 177–215. ISSN 0037-6922.

TÓTH, Andrej: Otázka mírová na maďarské ministerské radě po odjezdu Apponyiho mírové delegace na pařížskou mírovou konferenci do předání definitivního znění mírové smlouvy Maďarsku (leden-květen 1920). [Peace Question at Hungarian Council of Ministers after Departure of Aponyi Peace Delegation to Paris Peace Conference until Handover of Definitive Wording of Peace Treaty to Hungary (January – May 1920).] In: Slovanský přehled, Praha, Historický ústav AV ČR, roč. 92, č. 3 (2006), s. 353–387. ISSN 0018-2583.

TÓTH, Andrej: Úvahy koncentračního kabinetu Károlye Huszára o možnostech spojenecké orientace Maďarska ve středoevropském regionu (1919/1920). [Ideas of Károly Huszárʼs concentration government on the possibility of alliance course of Hungary in Central Europe (1919/1920).] In: Z dějin visegrádského prostoru. Richardu Pražákovi k pětasedmdesátinám, Brno : Vydavatelství MU v Brně, 2006, s. 135–157. ISBN 80-210-3887-X.

TÓTH, Andrej: Odjezd maďarské mírové delegace na pařížskou mírovou konferenci 5. ledna 1920 a odraz této události ve vybraných směrodatných maďarských politických listech. [The Arrival of the Hungarian Delegation to the Peace Conference in Paris on January 5, 1920, and the Reflection of this Event in Selected Authoritative Hungarian Political Newspapers.] In: Slovanský přehled, Praha, Historický ústav AV ČR, roč. 91, č. 4 (2005), s. 443–462. ISSN 0018-2583.

TÓTH, Andrej: Oficiální pozvání Maďarska na pařížskou mírovou konferenci a stanovisko maďarské vlády (prosinec 1919). [The Official Invitation of Hungary to the Peace Conference in Paris and the Hungarian Standpoint (December 1919).] In: Slovanský přehled, Praha, Historický ústav AV ČR, roč. 91, č. 2 (2005), s. 153–190. ISSN 0018-2583.

TÓTH, Andrej: Tzv. odborářský kabinet Gyuly Peidla v Maďarsku a politika Nejvyšší rady pařížské mírové konference (srpen 1919). [Gyula Peidl's "Trade Union" Cabinet in Hungary and the policy pursued by the Supreme Council of the Paris Peace Conference (August 1919).] In Moderní dějiny : sborník k dějinám 19. a 20. století. Praha : Historický ústav AV ČR, 2005 [sv. 13], s. 121–179. ISBN 80-7286-087-9. ISSN 1210-6860. 

TÓTH, Andrej: Koncentrační kabinet Károlye Huszára v Maďarsku – naplnění představ Dohody? [The "Concentrating" Cabinet of Károly Huszár in Hungary – Impletion of the Ententeʼs Plans?] In Slovanský přehled. Praha, Historický ústav AV ČR, roč. 90, č. 4 (2004), s. 545–580. ISSN 0018-2583.

TÓTH, Andrej: Standardizace vnitropolitického života v Maďarsku (srpen 1919 – březen 1920). [The Standardization of Internal Life in Hungary (August 1919 – March 1920).] In: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity (SPFFBU), Řada historická / Series Historica (C), Studia Historica Brunensia, Brno, Masarykova univerzita v Brně, roč. 53, č. 51, 2004 [vyd. 2005], s. 129–152. ISBN 80-210-3725-3. ISSN 023-7710.

TÓTH, Andrej: Úsilí opozičního křídla sociálních demokratů za Maďarské republiky rad sesadit „sovětský" kabinet (1919). [Efforts of the Social Democratic Opposition Fraction During the "Soviet Republic of Hungary" Aimed at Overthrowing the Cabinet (1919).] In: Moderní dějiny : sborník k dějinám 19. a 20. století, Praha : Historický ústav AV         ČR, 2004 [sv. 12], s. 49–124. ISBN 80-7286-065-8. ISSN 1210-6860. 

TÓTH, Andrej: Obnovení ústavnosti a prozatímní uspořádání výkonu pravomoci hlavy státu v Maďarsku (1920). [Restoration of the Constitutional System and Provisional Arrangement of the Authority of the Head of State in Hungary (1920).] In: Moderní dějiny : sborník k dějinám 19. a 20. století, Praha : Historický ústav AV ČR, 2003 [sv. 11], s. 203–250. ISBN 80-7286-053-4. ISSN 1210-6860.

TÓTH, Andrej: První řádné poválečné parlamentní volby v Maďarsku v lednu 1920. [First Regular Postwar Parliamentary Elections in Hungary in January 1920] In: Slovanský přehled, Praha : Historický ústav AV ČR, roč. 89, č. 4 (2003), s. 441–473. ISSN 0037-6922.

TÓTH, Andrej: Výsledek prvního restauračního pokusu Karla Habsburského v Maďarsku na jaře 1921 – uzavření Československo-rumunské        malodohodové spojenecké smlouvy. [The Conclusion of the Czechoslovak-Romanian "Little Entente" Alliance as a Result of the Karl Habsburgʼs First Attempt of Restoration in Hungary in the Spring of 1921.] In: Slovanský přehled, Praha : Historický ústav AV ČR, roč. 88, č. 4 (2002), s. 521-533. ISSN 0037-6922.

TÓTH, Andrej: Československá diplomacie a první restaurační pokus Karla Habsburského v Maďarsku (26. březen – 5. duben 1921). [The Czechoslovak Diplomacy and the First Restoration Attempt of Charles Habsburg in Hungary (26 March – 5 April 1921).] In: Slovanský přehled, Praha : Historický ústav AV ČR, roč. 88, č. 3 (2002), s. 343–370. ISSN 0037-6922.

TÓTH, Andrej: První bilaterální jednání mezi Československem a Maďarskem (1921) II. – Mariánské Lázně. [First Bilateral Talks between Czechoslovakia and Hungary (1921) II – Mariánské Lázně.] In: Moderní dějiny : sborník k dějinám 19. a 20. století, Praha : Historický ústav AV ČR, 2002 [sv. 10], s. 29–76. ISBN 80-7286-043-7. ISSN 1210-6860. 

TÓTH, Andrej: První bilaterální jednání mezi Československem a Maďarskem (1921) – Bruck an der Leitha. [First Bilateral Negotiations between Czechoslovakia and Hungary (1921) – Bruck an der Leitha.] In: Moderní dějiny : sborník k dějinám 19. a 20. století, Praha : Historický ústav AV ČR, 2001 [sv. 9], s. 97–159. ISBN 80-7286-033-X. ISSN 1210-6860.

Bb) Studie v cizím jazyce:

TÓTH, Andrej: The Attitude of Budapest to the Election of the President of the Republic in Czechoslovakia in December 1935. In: Prague Papers on the History of International Relations, Prague (– Vienna), Institute of World History, Faculty of Arts, Charles University in Prague – Institute of East European History, Faculty of Historical and Cultural Sciences, University of Vienna, 2015, No. 2, pp. 73–84. ISSN 1803-7356.

TÓTH, Andrej: On the Results of the Parliamentary Election in Czechoslovakia in 1935 with Regard to the Hungarian Opposition and Negativistic Political Parties – Land Christian-Socialist Party (OKSzP) and Hungarian National Party (MNP). In: West Bohemian Historical Review, Pilsen (– Hamburg), Department of Anthropology and History, Faculty of Philosophy and Arts, University of West Bohemia in Pilsen – Department of History, Faculty of Humanities, University of Hamburg, Vol. 3, 2014, No. 1, pp. 129–148. ISSN 1804-5480.

TÓTH, Andrej: Magyar kisebbségi politikai pártok Csehszlovákiában és az 1935. évi elnökválasztás. [Hungarian Minority Political Parties in Czechoslovakia and the Presidential Election in 1935.] In: Századok, Budapest, Magyar Történelmi Társulat, roč. 148, 2014, č. 3, s. 1517–1558 ISSN 0039-8098.

TÓTH, Andrej: Count János Esterházy (1901–1957) – short political portrait of leading figure of Czechoslovak Hungarian minority in the Thirtieths of the 20th Century In: Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, Vol. 9, 2014, No. 2, pp. 15–39. ISSN 1802-0364.

TÓTH, Andrej: Magyarország meghívása a párizsi békekonferenciára. [Invitation of Hungary to the Paris Peace Conference.] In: Rubicon. Történelmi Magazin, Budapest, Vol. 25, 2014, No. 6, s. 26–31. ISSN 0865-6347.

TÓTH, Andrej – NOVOTNÝ, Lukáš: On Some Aspects of Political and Legal Backround of National Minorities in Czechoslovakia (1918–1938). In: Zgodovinski časopis. Historical Review, Ljubljana, Vol. 68, 2014, No. 1 – 2 (149), s. 216–234. ISSN 0350-5774.

TÓTH, Andrej: The Attitude of Entente Powers to Gyula Peidlʼs government in Hungary (August 1919) – in the spirit of distrust, unwillingness and information disorientation. In: West Bohemian Historical Review, Pilsen (– Hamburg), Department of Anthropology and History, Faculty of Philosophy and Arts, University of West Bohemia in Pilsen – Department of History, Faculty of Humanities, University of Hamburg, 2012, No. 2, pp. 87–105. ISSN 1804-5480.

TÓTH, Andrej: On the Character of Czechoslovak-Hungarian Relations from Negotiations in Bruck an der Leitha and Mariánské Lázně (Marienbad) in the First Half of 1921 to Conclusion of Ordinary Bilateral Commercial Contract (1921–1927) and Their Reflection in Hungarian Legislative Body – Forced Restrictions only on Commercial-Political Base. In: Prague Papers on the History of International Relations (SRNiČ2), Prague (– Vienna), Institute of World History, Faculty of Arts, Charles University in Prague – Institute of East European History, Faculty of Historical and Cultural Sciences, University of Vienna, 2012, No. 2, pp. 99–130. ISSN 1803-7356.

TÓTH, Andrej: A magyar nemzeti kisebbség helyzetének néhány aspektusa az első Csehszlovák Köztársaságban (1918–1938).[On Some Issues of Status of Hungarian Minority in the First Czechoslovak Republic (1918–1938).] In: Közép-Európai Közlemények. Történészek, geográfusok és regionalisták folyóirata, Szeged, Egyesület Közép-Európa Kutatására, 2012, Year 5, No. 2, pp. 7–15. ISSN 1789–6339.

TÓTH, Andrej: The Attitude of Czechoslovakia to the effort of Hungary to join the League of Nations (1920–1922) – 90 years from Hungary's joining the League of Nations. In: Prague Papers on the History of International Relations, Prague (– Vienna), Institute of World History, Faculty of Arts, Charles University in Prague – Institute of East European History, Faculty of Historical and Cultural Sciences, University of Vienna, 2012, No. 1, pp. 86–120. ISSN 1803-7356.

TÓTH, Andrej: Adoption of the Act No. 1921 : XLVII on the Extinction of the Ruler Rights of Charles IV and Succession to the Throne of the House of Habsburg in Hungary by the National Assembly in November 1921. In: Prague Papers on the History of International Relations, Prague (– Vienna), Institute of World History, Faculty of Arts, Charles University in Prague – Institute of East European History, Faculty of Historical and Cultural Sciences, University of Vienna, 2011, No. 1, pp. 82–100. ISSN 1803-7356.

TÓTH, Andrej: Survey of Important Internal Moments of the Process of Birth of the Specific Political System of Interwar Hungary (1919–1922). In: West Bohemian Historical Review, Pilsen (– Hamburg), Department of Anthropology and History, Faculty of Philosophy and Arts, University of West Bohemia in Pilsen – Department of History, Faculty of Humanities, University of Hamburg, 2011, No. 2, pp. 103–135. ISSN 1804-5480.

TÓTH, Andrej – NOVOTNÝ, Lukáš – STEHLÍK, Michal: Deutsche, Ungarn und Slowaken in der Tschechoslowakei zwischen den Weltkriegen. Ein Beitrag zur Geschichte der ersten Tschechoslowakischen Republik. In: West Bohemian Historical Review, Pilsen (– Hamburg), Department of Anthropology and History, Faculty of Philosophy and Arts, University of West Bohemia in Pilsen – Department of History, Faculty of Humanities, University of Hamburg, 2011, No. 1, pp. 143–170. ISSN 1804-5480.

TÓTH, Andrej: Political Parties of Hungarian Minority in Interwar Czechoslovakia (1918–1938) – Brief Summary and Outline of the Issue. In: Öt kontinens (Az Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék közleményei, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Budapest) – Cinq Continents (Les cahiers du Département d'Histoire moderne et contemporaine Université Eötvös Loránd Budapest), Budapest : Eötvös Loránd Tudományegyetem, 2010 [vyd. 2011], pp. 169–193. ISSN 1589-3839.

TÓTH, Andrej – NOVOTNÝ, Lukáš – STEHLÍK, Michal: Short Summary of the Constitutional Confirmation of the So-Called First Czechoslovak Republic. The Basic Premise for Establishment of National Minorities in the Social-Political Life of Interwar Czechoslovakia. In: Öt kontinens (Az Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék közleményei, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Budapest) – Cinq Continents (Les cahiers du Département d'Histoire moderne et contemporaine Université Eötvös Loránd Budapest), Budapest : Eötvös Loránd Tudományegyetem, 2010 [vyd. 2011], pp. 151–168. ISSN 1589-3839.

TÓTH, Andrej: Treaty of Trianon – 90th Aniversary. To the Negotiations about Peace Treaty with Hungary (December 1919 – June 1920). In: Prague Papers on the History of International Relations, Prague (– Vienna), Institute of World History, Faculty of Arts, Charles University in Prague – Institute of East European History, Faculty of Historical and Cultural Sciences, University of Vienna, 2010, No. 2, pp. 125–146. ISSN 1803-7356.

TÓTH, Andrej: The Hungarian Political Stage of the Second Half of 1919 and the Results of the First Regular Post-War Parliamentary Elections in 1920. In: Prague Papers on the History of International Relations, Prague (– Vienna), Institute of World History, Faculty of Arts, Charles University in Prague – Institute of East European History, Faculty of Historical and Cultural Sciences, University of Vienna, 2009, pp. 349–373. ISBN 978-80-7308-296-3. ISSN 1803-7356.

TÓTH, Andrej: Count János Esterházy, the Chairman of the United Hungarian Party in the debate of parliamentarians of the Czechoslovak National Assembly in 1938, the fatal year of the first Czechoslovak Republic (Esterházyʼs criticism of Czechoslovakia in the year of the Munich Agreement). In: Öt kontinens (Az Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék tudományos közleményei, Eötvös Loránd Tudományegyetem Budapest) – Cinq Continents (Les cahiers du Département dʼHistoire moderne et contemporaine Université Eötvös Loránd Budapest), Budapest : Eötvös Loránd Tudományegyetem, 2009, pp. 429–455. ISSN 1589-3839.

TÓTH, Andrej: Conclusion of the Czechoslovak-Romanian Little Entente Treaty of Alliance in Spring 1921. In: Prague Papers on the History of International Relations, Prague (– Vienna), Institute of World History, Faculty of Arts and Philosophy, Charles University in Prague – Institute of East European History, Faculty of Historical and Cultural Sciences, University of Vienna, 2008, pp. 335–353. ISBN 978-80-7308-254-3.

TÓTH, Andrej: Habsburg Károly első magyarországi restaurációs kísérletének eredménye 1921 tavaszán — a csehszlovák–román szövetségi egyezmény megkötése. [Result of Charles Habsburg's First Hungarian Restoration Attempts in the Autumn of 1921 – the Conclusion of the Czechoslovak-Romanian Federal Agreement.] In: Fórum, Társadalomtudományi Szemle, Šamorín, Fórum Intézet / Fórum Inštitút, Yaer 10, 2008, No. 2, pp. 111–126. ISSN 1335-4361.

TÓTH, Andrej: Czechoslovak Policy and the First Restoration Attempt of Charles Habsburg in Hungary in the Spring 1921. In: Prague Papers on the History of International Relations, Prague (– Vienna), Institute of World History, Faculty of Arts and Philosophy, Charles University in Prague – Institute of East European History, Faculty of Historical and Cultural Sciences, University of Vienna, 2007, pp. 241–279. ISBN 978-80-7308-208-6.

TÓTH, Andrej: A csehszlovák diplomácia és Habsburg Károly első restaurációs kísérlete Magyarországon (1921. március 26.-április 5.) I–II. [The Czechoslovak Diplomacy and the First Restoration Attempt of Charles Habsburg in Hungary (26 March – 5 April 1921). I–II.] In: Fórum, Társadalomtudományi Szemle, Šamorín, Fórum Intézet / Fórum Inštitút, Year 7, 2005, No. 2 and 3, pp. 3–26, 15–26. ISSN 1335-4361.

TÓTH, Andrej: A Huszár-kormány meghívása a párizsi békekonferenciára (1919. december – 1920. január). [The Invitation of the Huszár Government to the Paris Peace Conference (December 1919 – January 1920).] In: Századok, Budapest, Történelmi Társulat, Year 139, No. 6, 2005, pp. 1477-1496. ISSN 0039-8098.

TÓTH, Andrej: Az első kétoldalú tárgyalások Csehszlovákia és Magyarország között (1921) II. – Mariánské Lázně. I–II. [The First Bilateral Discussion between Czechoslovakia and Hungary (1921) – Mariánské Lázně. I-II.] In: Fórum Társadalomtudományi Szemle, Šamorín, Fórum Intézet / Fórum Institut, Year 4, No. 3, 2002 and Year 5, 2003, No. 1., pp. 3–27, 49–64. ISSN 1335-4361.

TÓTH, Andrej: Az első kétoldalú tárgyalások Csehszlovákia és Magyarország között (1921) I. – Bruck an der Leitha. I–II. [The First Bilateral Discussion between Czechoslovakia and Hungary (1921) – Bruck an der Leitha. I–II.] In: Fórum Társadalomtudományi Szemle, Šamorín, Fórum Intézet / Fórum Inštitút, Year 4, 2002, No. 1 and 2, pp. 3–39 and 59–75. ISSN 1335-4361.