Kulturní studia

bakalářský studijní program

 

Typ studia:

  • prezenční bakalářské studium

 

Co jsou kulturální studia? (Rozhovor s prof. Petrem A. Bílkem, ředitelem ústavu)
 

Charakteristika programu:

Program je koncipován jako výrazně interdisciplinární s přesahem k jazyku jako nositeli informace, k literatuře, estetice a dějinám umění, kultury a jejích mediálních podob, ale i k moderním dějinám politickým, ale také sociálním. Klade důraz na vysoký podíl praktických disciplín, protože jeho cílem je připravit absolventy pro praxi v široké škále kulturně orientovaných pracovišť. Vyučované předměty pokrývají široké spektrum celého oboru tak, jak je obor chápán v anglofonním prostředí (Cultural Studies), se zohledněním českých specifik a s důrazem na český a středoevropský kontext kultury a moderní společnosti a jejích dějin jako nositelky tradice a identity, včetně teoretického zázemí k samostatné práci absolventů na úrovni bakalářského stupně. Výuka se opírá o koncept kultury chápané v celém spektru od „vysoké“ přes popkulturní až po masovou, který analyzuje s důrazem na koncepty reprezentace, identity a dějin chápaných jako diskursivní činnosti, které minulost re-prezentují. Obor nabízí široké zakotvení napříč jednotlivými humanitními vědami, směřující k chápání světa jako komplexních společností, čímž absolventům poskytne mj. i širší uplatnění na trhu práce, flexibilitu, zejména však umožní všestrannější pohled na fenomén moderní kultury jako sociální formace.

Profil absolventa:

Program je chápán jako prakticky orientovaný; má absolventům poskytnout – vedle znalosti moderní české, středoevropské kultury a výběrově i světové kultury na pozadí jejich společenských kontextů – schopnosti k samostatnému uplatnění v širokém spektru kulturně orientovaných státních organizací, neziskových organizací, muzeí, knihoven či redakcí kulturně orientovaných časopisů. Předpokládá uplatnění absolventů na různorodých pozicích asistentů, samostatných referentů, případně na nižších a středních pozicích řízení. Obor je v navazujícím magisterském studiu provázán s oborem Kulturální studia, po jeho absolvování lze také pokračovat v dalších humanitních oborech (mediální studia, estetika, dějiny umění, politologie, areálová studia, antropologie, teorie a dějiny kultury), ať již na FF JU, nebo na jiných univerzitách v rámci České republiky či EU.
 

Přijímací řízení:

Studijní plány (od akademického roku 2020/21):

 

Rozhodnutí o udělení akreditace studijnímu programu Kulturní studia na období 2018-2027

 Sledujte nás na Facebooku