Grantová agentura ČR


ŘEŠITEL


NÁZEV


DOBA ŘEŠENÍ

STANDARDNÍ PROJEKTY
 


ŘEŠITEL


NÁZEV


DOBA ŘEŠENÍ

 

doc. PhDr. Josef Grulich, Ph.D.

Rekruti, dezertéři, invalidé a vysloužilci. Služba v armádě a její vliv na strukturu jihočeské venkovské rodiny, 1780-1830  2021-2023

 

PhDr. Markéta Skořepová, Ph.D.

 

Křestní a biřmovací praxe ve venkovské společnosti 19. století jako projev kulturní a sociální identity obyvatelstva

2020-2022

prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.


Politická komunikace za českého stavovského povstání a jeho pořážky mezi Prahou, Drážďanami, Heidelberkem a Mnichovem

2019-2021

 
PhDr. Rostislav Smíšek, Ph.D.


Korespondence císaře Leopolda I. s Janem Adolfem ze Schwarzenberku 1662-1683 (Kritická edice)

2019-2021

PhDr. Josef Prokop, Ph.D.


Proměny literární a jevištní postavy "chlubivého vojáka" ve Francii, Itálii a ve Španělsku 16. a 17. století

2019-2021

prof. PaedD. Vladimír Papoušek, CSc. 


Jazyk a řečové strategie české literární vědy

2018-2020

doc. Mgr. Ondřej Chvojka, Ph.D. 


Tkalcovské stavy, záměrné demolice, zápalné oběti...? Nový pohled narituály v životě sídliště doby bronzové

2018-2020

doc. PhDr. Jan Radimský, Ph.D.


Tvorba kompozit typu N-N v současné francouzštině

2017-2019

doc. PhDr. Miroslav Novotný, CSc.


Českobudějovická diecéze ve druhé polovině 19. století

2017-2019

Mgr. Miroslava Aurová, Ph.D.


Ukazatele aktuálního členění v češtině a španělštině: komparativní textová analýza aktualizátorů a ostatních souvisejícíh prvků

2017-2019

doc. PhDr. et PaedDr. Marek Šmíd, Ph.D.


Svatý stolec a české země v letech 1914-1918

2017-2019

PhDr. Markéta Skořepová, Ph.D.


Proměny kmotrovství ve venkovském prostředí v průběhu 19. století (Nový Rychnov, 1800-1899)

2017-2018

doc. PhDr. Michal Šroněk, CSc.


Barokní výbava schwarzenberských patronátních okstelů v Čechách: oltáře a kazatelny 1660-1789

2016 - 2018

PhDr. Josef Prokop, Ph.D.


Jehan de Nostradame a jeho fabulace v Životech slavných a starých provensálských básníků

2016 - 2018

Mgr. Martin Kaplický, Ph.D.
spoluřešitel, řešeno s FF UK)


Proces a estetika: Explicitní a implikovaná estetika v procesuální filozofii Alfreda North Whiteheada 

2016 - 2018

prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.


Neopragmatické myšlení a literární věda

2015 - 2017

prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr.


Historiografie ve službách politiky: historik Josef Kalousek a česká společnost 2. poloviny 19. století

2015 - 2017

doc. PhDr. Miroslav Novotný, CSc.


Českobudějovická diecéze v letech 1783/1789-1850

2014 - 2016

doc. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D.


Geneze výkladového diskurzu ve staré a střední francouzštině: aspekty textové strukturace v překladech latinských naučných spisů

2014 - 2016

PhDr. Kateřina Horníčková, Ph.D.


Tváře komunity. Obrazy, symboly a performance pozdně středověkého a raně novověkého města (1400-1700)

2014 - 2016

doc. PhDr. Josef Hrdlička, Ph.D.


Evangelické církevní řády v Čechách a na Moravě 1520-1620. Příspěvek k poznání multikonfesionality a šlechtické konfesionalizace v českých zemích

2014-2016

prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.


Svět mužskosti. Nižší šlechta z českých zemí ve válkách počátkem novověku

2013 - 2015

doc. PhDr. Josef Grulich, Ph.D.


Sociální transformace předměstí jako důsledek migrací a uplatňování strategií venkovského obyvatelstva (České Budějovice 1750-1830)

2013 - 2016

doc. PhDr. Jan Radimský, Ph.D.


Tvorba kompozit typu N-N v současné italštině

2013 - 2015

doc. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr.


Karel Stloukal a vědecké kontakty mezi ČSR a Itálií v letech 1918-1951

2012 - 2014

prof. PhDr. Dalibor Tureček, CSc.


Diskurzivita literatury 19. století v česko-slovenském kontextu

2012 - 2016

PhDr. Jaromír Beneš, Ph.D.


Neolitické domky z Hrdlovky, SZ Čechy: změny tvaru a významu

2012 - 2014

doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc.


Konvertita a exulant Jiří Holík. Příspěvek k dějinám exilu a problematice konverze, heterodoxie a disidence v období raného novověku

2012 -2014

PhDr. Ivo Cerman, Ph.D.


Enzyklopädie hraběte Thuna. Věda a mystika v pozdním osvícenství

2011 - 2014

PhDr. Pavel Marek, Ph.D.


Komunikace šlechty mezi Prahou a Madridem v 16. a 17. století

2010 - 2013

prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc.


Re-prezentace a literární historie

2009 - 2011

Mgr. Lenka Martínková, Ph.D.


Organizace, správa a písemnosti českobudějovické diecéze na přelomu 18. a 19. století

2009 - 2011

doc. PhDr. Rudolf Krajíc, CSc.


Středověké cihlářství (rukopis a tisk publikace)

2008

doc. PaedDr. Michal Bauer, Ph.D.


Kodifikace a variace ideologicko-estetické normy v české literatuře 50. let 20. století

2008 - 2011

doc. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr.


Jaroslav Charvát a česká marxistická historiografie

2008 - 2010

doc. PhDr. Marie Janečková, CSc.


Jazyk a styl v době barokní

2007 - 2009

doc. Dagmar Blümlová, CSc.


Evropanství v životě a díle literárního vědce Václava Tilleho (1867 - 1937)

2007 - 2009

Mgr. Martina Halamová, Ph.D.


Proměny, posun či stabilita v poetice Viktora Fischla (v závislosti na proměně kulturních a literárních diskursů)

2007 - 2009

doc. PaedDr. Bohumila Junková, CSc.


Jazyková dynamika současné publicistiky

2007 - 2009

Mgr. Kateřina Drsková, Ph.D.


Francouzská literatura v zrcadle českých překladů v období 60. let 20. století

2007 - 2009

prof. PhDr. Alena Jaklová, CSc.


Čechoamerická periodika

2005 - 2007


DOKTORSKÉ PROJEKTY

prof. PhDr. Dalibor Tureček, CSc.


Identita české literatury a její mezinárodní kontext

2009 - 2012

prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.


Člověk, sociální skupina a společnost v dějinách novověku

2008 - 2011

prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.


Společnost raného novověku v 16 - 18. století (Teorie, metodologie, prameny)

2003 - 2007

prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc.


Nadnárodní dimenze české národní kultury

2005 - 2008


ŘEŠITEL


NÁZEV


DOBA ŘEŠENÍ


POSTDOKTORSKÉ PROJEKTY

Mgr. Václav Grubhoffer, Ph.D.


Medikalizace smrti. Zdánlivá smrt a postoje lékařů ke zdánlivě mrtvým v Českých zemích (1780-1850)

2014 - 2016

Mgr. Zdeněk Brdek, Ph.D.


Myšlení Jindřicha Chalupeckého v kontextu 30. a 40. let 20. století

2014 - 2016

Mgr. Veronika Faktorová, Ph.D.


Mezi vědou a beletrií: periodika Krok a Časopis českého muzea ve středoevropském kontextu

2010 - 2012

Mgr. Ondřej Chvojka, Ph.D.


Struktura osídlení mikroregionu říčky Smutné v době bronzové

2009 - 2011

PhDr. Jitka Rauchová, Ph.D.


Divadlo a kulturní politika KSČ 1945 - 1956. Proměny uměleckého směřování a adaptační strategie

2009 - 2011

PhDr. Rostislav Smíšek, Ph.D.


Deník Ferdinanda ze Schwarzenbergu z let 1686 - 1688 a 1696 - 1697 (Kritická edice)

2009 - 2011

PhDr. Ivo Cerman, Ph.D.


Šlechtická kultura v Čechách 18. století

2008 - 2010

Mgr. Ondřej Pešek, Ph.D.


Kontrastivní analýza textových organizátorů v současné francouzštině a češtině

2008 - 2010

Mgr. Pavel Marek, Ph.D.


Kariéry a myšlení českých katolických šlechticů bělohorské doby na příkladě biografie Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic

2006 - 2008

Mgr. Petr Justin, Ph.D.


Jihočeští Němci 1945 - 1953

2006 - 2008